ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 9

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 9
[Титул]

[Зміст] 229-234

В.А. Безтравний, І.І. Шапар [Дослідна станція рису УААН (коротка історія створення)] 3

В.А. Безтравний, І.І. Шапар [Рисівництво України і його перспективи розвитку (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції)] 11

А.А. Ванцовский [Состояние и перспективы развития рисосеяния в Украине] 18

О.П. Гонтар [Про питання вирощування і деякі проблеми рисосіяння на Херсонщині] 24

И.И. Шапар [Результаты и перспективы научных исследований по усовершенствованию технологий выращивания риса] 30

В.Д. Агарков [Системная технология возделывания риса – состояние и перспективы] 34

В.В. Морозов [Принципи і методи організації моніторинга рисових зрошувальних систем] 40

Е.В. Алексеенко [Селекция риса на Украине] 45

Б.І. Чалий [Рисові системи закритого та змішаного типу з автоматизованим управлінням процесами водорозподілу та поливу] 48

В.Й. Маковський [Еколого-економічна доцільність реконструкції існуючих рисових зрошувальних систем (РЗС) Причорномор'я України] 57

В.О. Ушкаренко, Л.М. Грановська, О.В. Морозов [Динамика врожайності рису в умовах ресурсо- і енергозберігаючої чекової зрошувальної системи Маковського В.Й. з замкнутим циклом водорозподілу] 61

Н.Н. Данченко [Перспективы развития уборочной техники] 65

А.В. Кольцов [Перспективы развития рисосеяния в Крыму] 67

В.М. Судин [Урожайность и качество зерна новых сортов риса] 72

В.В. Кирсанова, А.Я. Кирсанов [Корреляционные связи между хозяйственно-полезными признаками, детерминирующими продуктивность риса] 74

З.З. Петкевич, В.М. Судин [Изучение и использование национальной коллекции риса Украины в селекционном процессе] 77

А.Д. Репников [Усовершенствование системы удобрения риса] 80

В.А. Безтравный [Предпосевные обработки почвы под культуру затопляемого риса после люцерны для получения экологически чистой продукции] 84

В.І. Рось, Л.А. Криницька [Комплекс технологічних заходів при вирощуванні нових сортів рису на насіння] 87

О.І. Яковенко [Застосування сумішей гербіцидів на посівах рису] 91

О.І. Яковенко [Ефективність гербіциду Сіріус на посівах рису] 93

В.В. Дудченко [Ефективність нових фунгіцидів для обмеження шкодочинності пірикуляріозу на посівах рису] 96

О.В. Морозов [Економічні проблеми і ризики при реалізації програми "Рис Херсонщини"] 98

В.И. Рось – Новый сорт гречихи в рисовых полях] 104

Л.А. Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 1. Вплив стресових погодних чинників на стабільність врожаю гречки різних сортів] 106

Л.А.Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 2. Ефективність внесення мінеральних добрив під гречку в залежності від несприятливих чинників середовища] 110

Л.А. Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 3. Про значення технологічних видів захисту врожаю гречки в умовах вітрового режиму] 115

З.С. Воронюк – Вивчення методів добору в первинном у насінництві гречки] 117

Л.П. Бочкарева, А.Н. Бочкарев [Особенности ростовых процессов главного побега и его ассимиляционной поверхности у мутантов гречихи обыкновенной] 119

В.В. Морозов [Методологічні принципи використання системного підходу при вирішенні проблем в галузі рисосіяння] 131

В.В. Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Морозов [Прогноз міграції іонів кальцію при зрошенні темнокаштанових грунтів в умовах замкнутого циклу водообігу] 133

І.П. Липинець [Еколого-економічна оцінка раціонального природокористування на рисових зрошувальних системах півдня України] 137

В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, В.С. Корнбергер [Влияние глубины затопления риса на его урожайность в условиях Краснознаменской оросительной системы] 139

В.В. Морозов, И.М. Донченко [Поверхностные способы полива сельскохозяйственных культур в рисовых севооборотах] 141

В.О. Малеев [Вплив зрошення і меліорантів на властивості лучно-каштанових грунтів рисових сівозмін] 143

Г.Л. Зеленский [Итоги и направления селекции риса на Кубани] 146

А.А. Ванцовський, В.А. Безтравний, Л.Г. 3ахарченко, П.Д. Захарченко [Система насінництва рису на Україні] 147

В.С. Ковалев [Новые подходы к селекции, испытанию и использованию сортов риса в производстве] 149

Є.В. Алексеєнко, Л.Г. Захарченко [По питанню розповсюдження червонозерних форм рису] 150

Г.Л. Зеленский, В.А. Янченко [О возможности использования краснозерных форм риса в селекционном процессе] 151

В.В. Кирсанова [Генетические параметры количественных признаков риса в разных экологических условиях выращивания] 153

Ю.М. Рогачев [Зависимость посевных качеств семян риса от длительности послеуборочного дозревания] 154

Е.М. Сорочинская, Н.Г. Туманьян [Лектиновая активность риса и ее селекционное значение] 155

В.В. Кирсанова, А.Я. Кирсанов [Отдаленная гибридизация риса] 156

В.І. Рось [Селекція гречки в рисових сівозмінах] 157

З.С. Воронюк [Закономірності формування рослин гречки під впливом щільності ценозу] 158

В.Б. Гаврилюк [Использование некоторых мутантов гречихи в селекции на скороспелость] 159

В.В. Литвинюк [Корреляционный анализ сортов на примере гречихи] 160

А.И. Апрод, В.Я. Рубан, В.В. Тараненко [Подбор сортов риса для єкологически безопасной технологии возделівания] 162

А.Н. Стороженко [Реакция скороспелых сортов риса на поздние сроки посева] 163

В.А. Безтравний, З.С. Воронок [Підбір супутніх культур як сидеральних добрив в рисовій сівозміні] 164

И.Н. Гичкин [Опыт выращивания риса в Крыму] 165

И.А. Сокирко [Особенности ресурсосберегающей технологии выращивания риса] 166

В.А. Писаренко, О.І. Головацький [Наукові дослідження по вирощуванню рису при дощуванні в умовах південного степу України] 167

П.Н. Науменко, Г.Л. 3еленский, В.П. Науменко [Пути снижения энергетических затрат при выращивании риса] 169

Т.Ф. Бочко, И.Е. Белоусов [Трансформация лугово-черноземных почв при возделывании риса] 171

В.А. Ладатко [Оптимизация азотно-фосфорного питания для разных сортов риса] 173

Э.Р. Авакян [Биологический азот для риса] 174

Ю.Е.Кизяков, С.А.Кольцов, А.В.Кольцов [Агрофизические аспекты антропогенюй эволюции солонцов луговых причерноморья в рисовых севооборотах] 174

В.И. Ляшевский, М.Ф. Кудин [Эколого-зкономические аспекты в рисосеянии] 176

П. М. Таргоній [Стан вирощування рису на півдні України.] 178

А.Ф. Кривенко, М.А. Уханова [Разработка отдельных елементов технологии возделывания риса без применения гербицидов в пойме реки Дунай] 179

И.А.Сокирко [Пути совершенствования рисовых систем Украины] 180

І.І. Шапар [Економічна ефективність вирощування рису в Україні] 181

Е.С. Алексеева [Гречиха в рисовых севооборотах в странах мира] 183

Л.В. Чешневская [Гречиха в послеукосных посевах] 185

А.Л. Бурейко [Медоносний конвейер на основе разных сортов гречихи] 186

Н.В.Федоренко [Экотоксикологическое обоснование применения пестицидов при выращивании риса] 187

Л.И.Бублик [Мониторинг полютантов и моделирование экологически безопасного применения пестицидов на юге Украины] 188

А.А. Титков [Экологические проблемы рисосеяния в Крыму] 190

В.А. Попов [Эколого- мелиоративное природопользование на рисовых системах] 192

Б.І. Чалий, С.М. Ворошнов, 3.С. Ігнатова [Рисові системи закритого та змішаного типу з автоматизованим управлінням процесами водорозподілу та поливу] 193

Ю.М. Грищенко [Обгрунтування розміщення стаціонарів еколого-меліоративного моніторингу рисових полів Херсонщини] 194

Ю.М. Грищенко, О.О. Кухта, А.М. Мартинюк [Динаміка екологічних факторів степових екосистем при вирощуванні культури рису затопленням] 196

В.А. Пугач [Результати досліджень меліоративного стану закритої чекової зрошувальної системи] 198

Д.В. Гудим [Особливості водогосподарських розрахунків закритих чекових зрошувальних систем з повторним використанням дренажного стоку] 199

М.Ф. Кропивко, В. Пєхота, І.Р. Кузьміч, В.І. Рось [Створення та завдання спеціалізованного науков-консультативного центру з проблем рисосіяння] 202

І.Р. Кузьміч [Економічний механизм взаємовідносин в науково-виробничих системах] 204

М.Ф. Кропивко [Формування державної системи надання науково-консультаційних і інформаційних послуг пропаганди досягнень нтп в агропромисловому виробництві] 206

В.А. Ушкаренко, В.Д. Работягов, М.И. Федорчук, А.Е. Гнидин, Л.В. Свиденко [Изучение состава эфирного масла шалфея лекарственного] 209

В.В.Колесников [Гидрогеологические основы применения дренажа] 218