ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-1

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 1

[Титул]

[Зміст] 290-295

В.О.Ушкаренко [Продуктивність і якість насіння соняшника в післяукісному посіві при зрошенні] {Productivity and quality of sunflower seeds in postharvest sowing under irrigation} 3

В.О.Ушкаренко, В.Г.Федорчук, М.І.Федорчук [Особливості розвитку безвисадкових насінників кормового буряка в осінній період за роки досліджень] {Growing peculiarities of non-sow fodder beet seeds during the autumn period (under years-long study)} 6

В.О.Ушкаренко, В.В.Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Морозов [Оцінка агроекологічного потенціалу зони рисосіяння Херсонської області] {} 10

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, М.О.Жаров [Розробка агротехнічних прийомів вирощування ехіноцеї пурпурової на поливних земля півдня України] {Development of agricultural methods of cultivating Echinacea Purpurea on the irrigated lands of southern Ukraine} 14

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, В.І.Василиха [Розробка агротехнічних прийомів вирощування наперстянки шерстистої в умовах зрошення півдня України] {Developing agricultural methods of cultivating digitalis lanata under irrigation in the South of Ukraine} 16

В.І.Жарінов [Оцінка ресурсного агропотенціалу орних земель] {Evaluation of arable lands resource potential} 19

В.І.Жарінов, А.А.Ванцовський, В.М.Судін [Аналіз забезпеченності тепловими ресурсами вирощування рису в Україні] {} 24

Є.К.Міхеєв [Моделювання розвитку посіву в системах оперативного планування технологічного процесу] {Modelling sowing dynamics within systems of efficient planning of technological process} 24

В.Ф.Ліньков [Закономірності формування травостою люцерни при поукісних посівах в умовах зрошення] {Regularities of alfalfa stand formation in post-harvest sowing under irrigation} 27

В.В.Базалій [Морфологічні особливості формування продуктивності озимої пшениці в залежності від умов вирощування] {Morphological peculiarities of productivity formation of winter wheat depending on cultivation conditions} 30

О.В.Аверчев [Вирощування гречки в рисовій сівозміні] {Buckwheat growing in rice rotation} 33

М.І.Крамаренко [Продуктивність озимої пшениці по зайнятим парам] {Winter wheat productivity on cropped fallow land} 36

В.Є.Гамаюнов, О.І.Сидорєнко [Вплив систематичного застосування добрив на гумусний стан темно-каштанового грунту в умовах зрошення] {Influence of regular application of fertilizers on humus condition of dark chestnut soils under irrigation} 39

В.П.Черненко, Л.П.Дружинська [Удосконалення технології зберігання і переробки плодоовочевої продукції в агрофірмі "Білозерський" Білозерського району] {Improving storing and processing technology of fruit and vegetable produce at the agribusiness firm "Belozerski" of the Belozerka district} 41

А.В.Шепель [Вибір оптимального загущення рослин гібридів соняшника в залежності від групи стиглості, строку сівби та фона живлення] {Selection of optimal plant density of sunflower hybrids depending on the group of ripening, sowing time and feeding background} 44

А.І.Остапенко, К.В.Лагутенко [Особливості технології вирощування алтею лікарського при зрошенні] {Technological peculiarities of cultivating marsch mallow under irrigation} 47

А.Н.Керимов, А.І.Остапенко [Кореляційна та регресивна модель озимого ріпака при різних строках посіву, нормах висіву та ширині міжряддя] {Correlation and regression model of winter rape under different time and rate of sowing and row spacing width} 50

Ю.О.Касаткін, Н.А.Макуха [Урожайність морозо- та мільдьюстійких сортів винограду] {Yielding capacity of grape varieties resistant to frost and mildew} 53

Р.М.Лохоня [Вплив агротехнічних заходів на розвиток кореневих гнилів ярого ячменю] {Influence of Agricultural Practices Upon the Development of Root Rot of Spring Barley} 55

Л.П.Золотарьова [Удосконалення технології вирощування посівного міцелія гриба гливи звичайної] {Improvement of the technology of growing seed mycelium of the mushroom of Pleurofus ostreatus} 58

П.В.Мацко, А.В.Мелашич, О.М.Димов [Грунтозахисна технологія вирощування сої і кукурудзи в зрошуваній сівозміні] {The soil protection technology of growing soy and maize in the irrigated crop rotation} 61

Ю.Е.Кизяков, А.В.Кольцов, А.А.Тітков [Екологічні і економічні аспекти проблеми рисосіяння в Криму] {Ecological and

Г.І.Новицький [Роль сорту, способу посіву і укосу в формуванні врожаю насіння люцерни] {The role of variety, method of sowing and cutting in the formation of alfalfa seeds' yield} 72

В.В.Тараненко [Продуктивність м'якої і твердої ярої пшениці в залежності від строку та норми висіву насіння] {Productivity of soft and durum summer wheat depending on time and rate of seed sowing} 75

М.О.Черниш [Вплив умов вирощування на врожай проса] {Impact of cultivation conditions on millet yield} 77

О.О.Жужа [Вплив агроекологічних умов на якість зерна різних сортів озимої пшениці] {The influence of agro-ecological conditions on grain quality of different winter wheat varieties} 79

Ю.А.Кононенко [Біоенергетична оцінка технологій  вирощування гібридів цукрових буряків при різних режимах зрошення на півдні України] {Bioenergy evaluation of growing technologies of sugar beet hybrids under different irrigation conditions in the South of Ukraine} 82

В.О.Чабан [Розробка агротехнічних прийомів вирощування тим'яну звичайного при зрошенні в умовах півдня України] {Development of agricultural methods of cultivating wild thyme under irrigation in the South of Ukraine} 85

В.О.Скороход [Технологія отримання клонів винограду для розмноження в культурі «in vitro»] {Technology of getting grapes clones for "in vitro" culture reproduction} 87

С.В.Сніговий [Перспектива вирощування сої на Херсонщині] {} 92

Л.В.Сало [Динаміка надходження фосфору добрив у рослини і коефіцієнт його використання однорічними травами на торфових низинних грунтах] {} 94

В.П.Коваленко, С.Ю.Боліла, С.Я.Плоткін [Прогнозування кривих несучості птиці різних видів] {Predicting egg laying curves for different poultry species} 98

В.І.Яременко, Н.Л.Пелих [Використання вітчизняних порід свиней в різних варіантах схрещування та гібридизації] {The use of home swine breeds in different variants of crossing and hybridization} 101

В.І.Яременко, Т.А.Біла [Дисперсійний аналіз мінливості концентрації амінокислот найдовшого м'яза спини свиней різного напрямку продуктивності, вирощених в умовах 108 тис.комплексу] {Dispersion analysis of amino acid concentration variability in the longest spinal muscle of various productive types of hogs bred at the pig breeding farm with the capacity of 108.000 pigs} 104

В.О.Іванов, М.В.Архангельська [Особливості росту та адаптації курей у ранньому онтогенезі] {Peculiarities of growth and adaptation of hens in early onthogenesis} 107

В.О.Іванов, С.М.Торська [Оцінка пластичності і стабільності спермопродукції кнурів-плідників при різних умовах утримання] {Estimation of plasticity and stability of sperm of soars-sires under various keeping conditions} 110

М.М.Хренов [Про втілення ідей О.Д.Чижевського з аеронізації в тваринництві України] {Making a reality of A. Chizhevski's idea on aeronization in livestock breeding of Ukraine} 113

А.В.Комаров [Морфологія вен та ix клапанів грудних кінцівок у тварин з різним способом опори] {Morphology of vein valves in thoracic extremities of animals with different supports} 115

В.П.Бородай, В.П.Коваленко [Еколого-генетичні параметри птиці м’ясних кросів в господарствах науково-виробничої бройлерної системи "Дніпро"] {Ecological and genetic parametres of poultry meat crosses on the farms in the frames of the research-production broiler system "Dnieper"} 118

Б.О.Вовченко, І.О.Радецький [Використання баранів нового таврійського типу] {The use of rams of a new Tavrian tupe} 122

В.О.Вовченко, Д.Г.Савчук [Комплексна мінеральна добавка при утриманні молодняка великої рогатої худоби на зеленій масі] {A composite mineral additive under the condition of feeding green fodder to the younger generation of cattle} 125

В.І.Борьба, П.А.Дехтярьов, В.В.Демчук [Особливості адаптації англерської худорби на півдні України] {} 129

В.В.Дєбров [Мінливість мірних ознак гусей в ранньому онтогенезі] {Variability of linear signs of geese in early ontogenesis} 132

Т.І.Нежлукченко [Селекційно-генетичні методи підвищення вовнової продуктивності тонкорунних овець] {Breeding and genetic methods of increasing wool productivity of fine-fleece sheep} 135

С.І.Пентилюк, І.В.Хорунжий [М'ясна продуктивність свиней при використанні різних товарних форм лізин-протеїнових добавок] {Meat productivity of pigs when applying various commercial lysine-protein additives} 139

П.С.Прокопенко [Оптимізація мікроклімату корівників] {Microclimate optimization in cowsheds} 141

М.І.Йорж [Імунологічний стан організму телят по показникам гістаміної проби] {Immunity state of calves according to histamine test values} 145

В.В.Оліфіренко [Біологічна цінність білків м'яса великої рогатої худоби при ураженні туберкульозом] {} 149

І.В.Осадчук [Схрещування як засіб подолання досягнутого рівня відтворювальних і відгодівельних якостей гусей] {Crossing as the means of getting over the obtained level of reproductive and fattening qualities in geese} 152

О.М.Сморочинський [Вплив передзабійних факторів на кількісні та якісні показники баранини] {Impact of pre-slaughter factors on mutton quantitative and qualitative indices} 156

А.Л.Гриньова, В.В.Місевич [Ресурсозберігаюча технологія годівлі великої рогатої худоби] {Resource saving technology of cattle feeding} 159

Л.М.Волошина, В.Г.Миронов, В.І.Кравченко, Л.З.Шантар [Ефективність оптимізації основних операцій виробництва молока в ВАТ ім. Шмідта Очаківського р-ну Миколаївської обл.] {Optimization efficiency of major milk production procedures in the Shmidt joint-stock company of Ochakov district in Nikolayev region} 162

О.В.Шабаєв [Оцінка продуктивності якостей птиці  за комплексом ознак] {Evaluation of productive qualities of poultry based on a set of signs} 164

В.Г.Коваленко [Вплив техніки годівлі на молочну продуктивність корів] {Impact of feeding techniques on cow milking capacity} 167

Л.В.Пешук, Ю.П.Полупан [Зв'язок між селекційними ознаками у корів жирномолочного типу] {} 169

Л.В.Пешук [Імуногенетичні особливості мікроеволюційних процесів у стадах жирномолочного типу червоної молочної худоби] {} 173

М.В.Штомпель, Н.В.Веланська [Довжина вовни баранів-плідників асканійської тонкорунної породи традиційної селекції, таврійського внутрішньопородного типу і породи австралійський меринос] {} 177

Н.В.Вибранська [Прийоми підвищення м'ясної продукції птищ в умовах взаємодії "генотип х середовище'] {Techniques for raising meat productivity of poultry under conditions of "genotype x environment" interaction} 179

Н.П.Прокопенко [Рівень білкового обміну птиці різної інтенсивності росту] {Level of albumin metabolism of hens with different intensity of growth} 182

О.І.Хаджидавидов, А.О.Попова [Економічна ефективність використання принципів стабілізуючого відбору в скотарстві] {} 186

І.О.Ряполова [Вікові зміни біохімічних показників крові у овець асканійської породи різних генотипів] {Age variations of biochemical blood indices in sheep of the Askanian breed of different genotypes} 189

Д.В.Ковальов [Відтворювальні якості ярок асканійської тонкоруної породи розподілених за інтенсивністю формування] {Reproductive qualities of ewe sheep of the Askanian fine-fleece breed distributed according to formation intensity} 192

В.О.Полякова [Використання параметрів інтенсивності росту ремонтного молодняка свиней для прогнозування живої маси при відгодівлі] {Use of growth intensity parametres of remount pigs for forecasting live weight in fattening} 194

Н.В.Степаненко [Деякі методичні питання прогнозування основних ознак продуктивності сільськогосподарських тварин] {Some procedure issues of predicting main productive signs of farm animals} 196

Р.С.Куцак [Серологічна оцінка поствакцинального імунітету курей з хвороби Марека] {Serum evaluation of post-vaccination immunity of hens with Marek disease} 199

В.Г.Тарасов [Якісні показники м'ясо-сальної продукції свиней різного напрямку продуктивності] {} 201

І.М.Шерман [Зрошуване землеробство і рибництво] {Irrigated farming and fish culture} 204

Ю.В.Пилипенко [Результати роботи з новими об’єктами аквакультури для малих водосховищ] {Results of using new acquaculture objects for small water bodies} 207

Г.П.Краснощок, Л.В.Борткевич [Природні біоресурси водойм півдня України і їх використання у рибництві] {Natural bioresources of water basins of the South of Ukraine and their use in fish breeding} 210

В.Ю.Шевченко, В.С.Поліщук [До перспектив вселення веслоноса в каховське водосховище] {Prospects of introducing Paddlefish (Polyodon spathula) into the Kakhovka reservoir} 213

В.О.Корнієнко [Оцінка плідників російського осетра за головними морфологічними ознаками] {The estimation of the Russian sturgeon is produced by general morphological indications} 214

Л.П.Вогнівенко, О.М.Сокирка [Деякі біохімічні показники при вирощуванні коропа та рослиноїдних риб] {} 218

Г.А.Данильчук [Ефективність використання самогодівниць типу "Рефлекс" при вирощуванні рибопосадкового матеріалу] {} 222

А.В.Пекарський [Удосконалений метод вирощування рибопосадкового матеріалу] {} 225

В.В.Колесніков [Меліоративна ефективність закритого горизонтального дренажу] {Reclamation effeciency of closed horizontal drainage} 229

Л.М.Булаєнко, В.Д.Кузьменко, О.І.Мірошниченко [Особливості поверхневих поливів в умовах правобережжя та лівобережжя нижнього Дніпра] {} 231

Л.І.Кліменко, Ю.А.Поляшов [Дощувально-поливний агрегат для комбінованих поливів] {Sprinkling and watering unit for combined irrigation} 234

В.В.Жужа, Н.В.Бойко [Фізико механічні особливості грунттів, утворених покриттям поверхні шаром лісових порід] {Physical and mechanical properties of soils formed by covering the surface with a layer of loess rock} 237

В.М.Нежлукченко [Вплив часу контакта коагулянта з водою в надзагрузочному просторі на параметри процеса фільтрування] {Impact of coagulant-water contact time in above-loading space on the filtration process parametres} 240

О.Я.Іванів [Аналіз меліоративного стану та ефективності роботи дренажу в КСП "Зарічний" АР Крим на передполивний період 1999 року] {Analysis of soil development and drainage overall performance on the farm holding "Zarichni' (Crimea) in the pre-irrigation period of 1999} 242