ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Правила прийому

Правила прийому

 

Студенти, які успішно завершили бакалаврську підготовку в поточному році, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання в магістратурі  за відповідним напрямом.

Приймальна комісія  проводить конкурсний відбір претендентів на вступ до магістратури відповідно до затверджених правил прийому і критеріїв відбору.

При зарахуванні  студентів на навчання за рахунок держбюджетних коштів перевага надається випускникам, які отримали диплом з відзнакою. 

Для участі в конкурсі студенти відбираються за такими критеріями:

- завершення навчання за навчальним планом бакалавра зі здачею підсумкових (випускних) державних іспитів та захистом випускної кваліфікаційної роботи бакалавра на “добре” та “відмінно”;

- наявність дипломів та нагород наукових конференцій, виставок, конкурсів, олімпіад;

- середній бал за період теоретичного навчання не нижче 4,5 (у виняткових випадках, згідно з рішенням вченої ради факультету, цей бал може бути знижений, але не нижче 4,0);

- наявність рекомендації випускової кафедри або ДЕК.

Особи, які мають перерву у навчанні після закінчення бакалаврської  підготовки або мають повну вищу освіту (рівень - спеціаліст), а також випускники інших ВНЗ приймаються до магістратури після вступних випробувань (екзаменів, тестування, співбесід тощо). Програма випробувань розробляється випусковою кафедрою і затверджується деканом  факультету.

Приймальна комісія проводить прийом документів у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний рік:

■ особисту заяву на ім'я ректора із зазначенням отриманої вищої освіти (кваліфікації і спеціальності) та  магістерської спеціальності ( в заяві вказується вид фінансування - бюджетне або на контрактній основі);

■ засвідчену копію документа про вищу освіту (для осіб, які закінчили інший ВНЗ або мають перерву у навчанні);

■ довідку деканату про підсумковий рейтинг студента за 4 чи 5 років навчання (додаток до диплома для осіб, які закінчили інший ВНЗ);

■ засвідчений деканом  список наукових робіт, поданих заявок на винаходи, дипломів за перемогу в конкурсах студентських робіт і олімпіад тощо;

■ рекомендацію кафедри до вступу в магістратуру (для осіб, які вступають до магістратури після перерви у навчанні, – рекомендацію з місця роботи);

■ довідку про ідентифікаційний код особи;

■ паспорт та ксерокопію 1,2 сторінки та сторінки про місце реєстрації;

■ чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.

Приймальна комісія розглядає документи та приймає рішення про можливість проведення  конкурсного відбору.

Після зарахування деканати передають списки студентів на випускові кафедри для визначення наукових керівників магістерської роботи. Студент  може бути запрошений на засідання кафедри під час обговорення та вирішення цих питань. На кожного магістра в деканаті заповняється облікова картка.

Наказом ректора  університету затверджується тема магістерської роботи, науковий керівник і рецензент магістерської роботи.