ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 8

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 8

[Титул]

[Зміст] 188-190

В.О. Ушкаренко, В.Г.Федорчук [Безвисадкове вирощування насіння кормових буряків – вигідно] {Non-transplant growing of seed fodder beet – advantageously} 3

В.О. Ушкаренко, А.В. Шепель [Продуктивність соняшнику в залежності від агротехнічних умов його вирощування на зрошуваних землях півдня України] {Productivity of different ripeness group irrigated sunflower depending on land cultivation, background of nutrition, planting and thickening periods in the south of Ukraine} 6

В.О.Ушкаренко, П.Н.Лазер, А.В.Шепель [Економічна та біоенергетична ефективність вирощування соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні] {Economic and Bioenergetic Efficiency of Different Ripeness Group Sunflower Growing in Basic planting at Irrigation} 10

В.О. Ушкаренко, А.В.Шепель [Вплив обробітку грунта, добрив, строків сівби, загущення і гібридів на врожайність соняшника, розміщеного в зрошуваних умовах півдня України] {The impact of soil tillage, nutrition back-ground, sowing time, thickness and hybrids on the yields of the sunflower grown under irrigation in the south of Ukraine} 15

В.О. Ушкаренко, М.І. Федорчук,  М.О. Жаров [Вирощування ехінацеї пурпурової на поливних землях півдня України] {} 20

В.В. Гамаюнова, І.Д. Філіп'єв, О.М. Димов [Про причини низької якості зерна озимої пшениці в 1997 році] {About, the causes of the inferior quality of grain of winter wheat into 1997 to year} 23

І.Д. Філіп'єв, О.Л. Артюшок [Вплив доз азотного добрива на якість плодів безрозсадних помідорів] {The influence of dozes of nitrogen fertilizer on quality fruites of unsprout tomatoes} 27

І.Д. Філіп’єв, О.Л. Артюшок [Продуктивність безрозсадних помідорів в залежності від доз азотного добрива] {The productivity of unsprout tomatoes de-pendending on dozes of nitrogen fertilizer} 31

Б.В. Дзюбецький, В.А. Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Реакція материнської форми гібриду кукурудзи Борисфен 433 мв на режим зрошення, азотне живлення та густоту стояння рослин  на ділянках гібридизації] {} 34

А.П. Орлюк, Л.Ф. Карамушка, Н.А. Глухова [Мінливість стійкості до борошнистої роси сортів і гібридів озимої пшениці в різних екологічних умовах] {} 38

В.О. Скороход [Технологія цілорічної і на потоці пересадки винограду із культури «in vitro» в умови «in vivo»] {Technology all-the-year-round and on a flow of change of grapes from culture "in vitro" in conditions "in vivo"} 41

В.О.Скороход [Категорії посадкового матеріалу винограду в залежності від санітарного стану] {Categorie of a landing material of a grapes depending on a sanitary condition} 46

В.О.Скороход, С.В.Скороход [Кліматичні камери для укорінення винограду після пересаджування із культури «in vitro» в умови «in vivo» ] {Climatic chambers for rooting grapes after change from culture «in vitro» in conditions «in vivo»} 51

В.В.Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Іутинський [Вплив аерогенних викидів промислових підприємств м.Херсона на еколого-токсикологічний стан грунтового покриву] {} 56

В.В. Морозов, Л.М. Грановська, О.В. Козирицька, О.В. Іутинський [Структура мікробних угруповань грунту під різними культурами сівозміни в умовах закритої зрошувальної системи з замкнутим циклом водообігу] {} 62

М.М.Шинкарюк [Продуктивність і якість зерна озимої пшениці в залежності від форм і способів внесення азотних добрив ] {The productivity and quality of grain of winter-wheat de-pend on forms and methods of applying of nitrogen fertilizers} 68

Т.В. Підпала [Лінійне розведення в селекції червоної степової худоби] {Autosexing in red steppe stoke selection} 71

Т.В. Підпала [Проявлення ознак у червоної степової худоби при гетероекологічному доборі] {Сharacters occurance in red steppe stock during heteroecologioal selection} 77

В.О. Ушкаренко, В.В. Колесніков [Вплив водогосподарських і кліматичних факторів на режим підгрунтових вод] {} 82

В.В. Колесніков [Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних і богарних земель в Джанкойському районі АР Крим] {} 85

В.В.Морозов, О.П.Сафонова, А.М.Коваленко [Основні напрями удосконалення іригаційної оцінки якості поливних вод] {The main directions of improvement irrigation estimation of the quality of irrigation waters} 90

В.В.Морозов, О.П. Сафонова, В.В. Васюта, Б.І. Чергінець [Міграція радіонуклідів чорнобильського походження в трофічному ланцюзі «поливна вода – грунт – помідори» в залежності від способу поливу] {Migration of radio-nuclides of Chernobyl origin in trophic chain "irrigation water-soil-tomatoes" depending on the irrigation method} 93

В.І. Благодатний [Формування психології аграрного товаровиробника у мотиваційній системі] {Reforming the psychology of the agrarian commodity producer in motivation system} 97

Г.С. Кваснікова [Реформування сільськогосподарського виробництва та вплив його на психологію селянина] {Reformation of agricultural production and its impact on the peasant's psychology} 103

В.І.Благодатний, В.С.Ковальчук [Реформування оплати праці в період переходу до ринкових відносин] {The reformation of payment work in period of transition to the market treatments'} 107

В.С.Ковальчук [Формування основної моделі стабілізації і економічного зростання] {The forming of basis model of stabilization and economical increase} 112

І.М.Дебела [Оцінка внеску окремих агрозаходів в технологічний процес вирощування сільськогосподарських культур] {Evaluating of separate agromethod deposits into the techno-logical process of agricultural} 117

І.М. Дебела [Проектування ресурсозберігаючих технологій вирощування озимої пшениці] {Projecting of resourcereducing technologies of winter wheat growing} 120

Н.М. Лавриненко, Р.П. Кайдашев [Особливості казначейського обслуговування агропромислового комплексу України (на прикладі Херсонської області)] {Particularities of treasury service agrarian-industrial complex of Ukraine} 124

Л.М.Галат [Проблеми захисту прав споживачів:  українські реалії] {Problems of protection consumer rights} 133

В.І .Благодатний, В.В. Миронов [Наукові та теоретичні основи ресурсозберігання на зрошувальних землях півдня України] {Scientific and theoretical principles of re-source-saving on the irrigated lands of the south of Ukraine} 141

В.В. Миронов [Використання земель–"супутників“ в Автономній Республіці Крим] {The use of adjoining lands in the Autonomous Republic of Crimea} 143

Р. Н. Захарченко [Організація перевезень при обмеженій пропускній можливості мережі доріг] {Cargo activiti under limited traffic capacity of the road network} 145

В.В. Марасанов, С.В. Полегенько, В.Ю. Ковальов [Аналіз чутливості моделей економічної системи] {Sensitivity analysis of economic systems} 150

Л. И. Белехова [Прототипические образы в стихотворных текстах современной американской поэзии] {} 154