ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Звіт про акредитаційну експертизу напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування"

Голова комісії:

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна – декан факультету економіки та бізнесу, завідувач кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор.

Члени комісії:

Брич Василь Ярославович  - завідувач кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.

Експертна комісія розглянула подані матеріали і провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності ДВНЗ «ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"» установленим МОНмолодьспортом  вимогам підготовки бакалаврів напряму підготовки  030601 «Менеджмент», спеціалістів та магістрів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування".

Експертна комісія констатувала наступні висновки:

- надані у розпорядження експертної комісії оригінали документів, що характеризують ДВНЗ «ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"», підтверджують можливість ВНЗ забезпечити підготовку бакалаврів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціалістів та магістрів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування";

- набір студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальністю 7.030600101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" відповідає потребам регіону, а організація, планування та формування контингенту студентів здійснюється відповідно чинному законодавству, без порушень;

- зміст підготовки фахівців за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») відповідає державним стандартам та вимогам підготовки фахівців. Навчальний процес організовано з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки;

- аналізуючи якість практичної підготовки студентів за результатами виробничих практик і курсового проектування, матеріальним і методичним забезпеченням цього важливого складового елементу навчання, слід зазначити, що професійний рівень підготовки майбутніх фахівців відповідає вимогам державних стандартів освіти;

- якість підготовки студентів за ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” з напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та адаптація їх до сучасних умов виробництва відповідають державним вимогам;

- кадровий склад ДВНЗ «ДВНЗ "ХДАУ"» відповідає нормативам для підготовки фахівців напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”.

- навчально-матеріальна база університету відповідає ІV рівню акредитації і є достатньою для підготовки фахівців за напрямом 030601 "Менеджмент", спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

- порівняльний аналіз зрізу знань студентів проведених викладачами ДВНЗ «ДВНЗ "ХДАУ"» та експертами засвідчили належний рівень підготовки за всіма циклами дисциплін навчального плану.

Разом з тим експертна комісія висловила зауваження, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:

1.     Випусковій кафедрі сприяти захисту докторських та кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

2.     Випусковій кафедрі менеджменту організацій посилити наукову роботу студентів.

3.     Звернути увагу викладачів, що забезпечують навчально – виховний процес на необхідність проходження стажування за трьома напрямами, а саме науково – педагогічного стажування чи підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни.

4.     Продовжити роботу з поновлення комп’ютерного парку, орієнтуючись на створення спеціалізованого комп’ютерного класу на випусковій кафедрі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

5.     Продовжити роботу з впровадження в навчальний процес сучасного програмного забезпечення та тренінгових технологій з метою удосконалення підготовки фахівців.

6.     Науково – педагогічним працівникам, що забезпечують навчальний процес спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» продовжити роботу з підготовки сучасних навчальних посібників і підручників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Підготовлено план заходів щодо поліпшення якості підготовки фахівців-менеджерів (з урахуванням зауважень експертної комісії, що здійснювала акредитаційну експертизу напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») на 2012-2016 роки:

1.Навчання в докторантурі та захист докторської дисертації Соловйова А.І.:

- закінчення докторантури -2014 рік;

-  планований захист докторської дисертації – 2015-2016 роки;

2.Навчання в аспірантурі та захист кандидатських дисертацій:

Панкратьєва Т.Л.:

- закінчення аспірантури -2012 рік;

-  планований захист кандидатської дисертації – 2013-2014 роки;

Федорова Т.В.:

- закінчення аспірантури -2013 рік;

-  планований захист кандидатської дисертації – 2014-2015 роки;

Вальовська Н.В.:

- закінчення аспірантури -2014 рік;

-  планований захист кандидатської дисертації – 2015-2016 роки;

3. Викладачам кафедри продовжити роботу по залученню студентів до:

- наукової роботи та звітування про її результати на щорічних наукових студентських конференціях;

- підготовки протягом усього терміну навчання в університеті наукових праць (тези доповідей, наукових статей);

- щорічної участі не менше 30% у І турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів.

4. Практикувати щорічну участь не менше двох студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів (відповідальна – доц. Боліла С.Ю.).

5. Завідувачу кафедри протягом 2012 року переглянути план стажування викладачів кафедри менеджменту організацій на предмет наявності в ньому науково-педагогічного стажування чи/та підвищення кваліфікації з дисциплін, які викладаються для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», та внести відповідні  пропозиції до навчально-методичного відділу ДВНЗ «ДВНЗ "ХДАУ"».

6.     Завідувачу кафедри до кінця 2011-2012 навчального року підготувати обґрунтоване клопотання про створення спеціалізованого комп’ютерного класу на випусковій кафедрі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

7.     Викладачам кафедри активізувати роботу по впровадженню в навчальний процес сучасного програмного забезпечення та тренінгових технологій. З цією метою для кожної дисципліни щорічно розробляти  не  менше одного відповідного практичного заняття чи індивідуального завдання для самостійної роботи студентів.

8.     До кінця 2016 року забезпечити не менше 10% дисциплін спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» підручниками та навчальними посібниками за авторством науково-педагогічних працівників, що викладають студентам - менеджерам.