ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0119U100067 «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня України», керівник Домарацький Є.О.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інші)

 1. Domaratskiy Ye. Dependence of winter wheat yielding capacity on mineral nutrition in irrigation conditions of southern Steppe of Ukraine / Ye. Domaratskiy, O.Berdnikova, V.Bazaliy, V.Shcherbakov. V.Gamayunova, O.Larchenko, A.Domaratskiy, I.Boychuk // Indian Journal of Ecology. 2019. Vol. 46 (3). P. 594-598.
 2. Dudiak N.V., Pichura V.I., Potravka L.A., Stratichuk N.V. Geomodelling of Destruction of Soils of Ukrainian Steppe Due to Water Erosion. Journal of Ecological Engineering. 2019. Vol. 20, Iss. 8. P. 192–198.
 3. TetyanaBoiko, Pavel Boiko, Olha Dementieva. An analysis of the Current state of dendrological objects protected by the city of Kherson. 19th International multidisciplinary scientific geoconference sgem 2019. Vol. 19. Issue: 5.1. 2019. P. 645-652.
 4. Domaratskiy Ye., Kozlova O., Domaratskiy O., Lavrynenko Iu., Bazaliy V. Effect of nitrogen nutrition and environmentally friendly combined chemicals on productivity of winter rapeseedunder global climate change. Indian Journalof Ecology. 2020. 47(2):330-336.
 5. Lisetskii F., Poletaev A., Zelenskaya E., Pichura V. Associated data on the physicochemical properties of pedosediments, climatic and dendrochronological indicators for palaeogeographic reconstructions. Data in Brief. 2020. Vol. 28. p. 104829. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104829.
 6. Breus D.S., Yevtushenko O.T., Skok S.V., Rutta O.V. Method of forecasting the agro-ecological state of soils on the example of the south of Ukraine. Sgem 2020. 
 7. Trusova, N.V., Tanklevska, N.S., Synchak, V.P., Prystemskyi, O.S., Tereshchenko, M.A. State support of agro-insurance of agricultural risks in the market of goods derivatives of Ukraine. Industrial Engineering and Management Systems. 2020. № 19(1). С. 93-102.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

 1. Domaratskiy E.O., Victor Shcherbakov, Valerii Bazaliy, Olga Kozlova, Alexander Zhuykov, Irina Mikhalenko, Inna Boychuk, Alexander Domaratskiy and Alexey Teteruk. Analysis of Synergetic Effects from Multifunctional Growth Regulating  Agents in the of Sunflower Mineral Nutrition System. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical. 2019. Vol. 10 (2). P. 301-308.
 2. Домарацький Є.О., Базалій В.В., Домарацький Є.О. Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін. Вісник аграрної науки Причорномор´я. 2019. Вип. 1. С. 53 – 62.
 3. Базалій В., Домарацький Є., Козлова О., Домарацький О. Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотипів соняшника. Техніка і технології АПК. 2019. Вип. №2(111). С. 24-28.
 4. Домарацький Є.О., Козлова О.П, Домарацький О.О. Вплив рістрегулюючих речовин біологічного походження на формування надземної біомаси рослин соняшника. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 106. С. 43-52.
 5. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Козлова О.П. Вплив біофунгіцидів і стимуляторів росту на продуктивність соняшнику та якість олійної сировини. Зрошуване землеробство. 2019. Вип. 71. С. 5-10.
 6. Dudiak N. V., Pichura V. I., Potravka L. A. Ecological and economic aspects of afforestation in Ukraine in the context of sustainable land use. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2019. № 2. С. 1–24.
 7. Бойко Т.О. Деметьєва О.І., Кострицька К. Особивості вирощування JuglansregiaL. в умовах Херсонської області. Таврійський науковий вісник (у друці).
 8. Домарацький Є.О., Козлова О.П. Економічне обґрунтування використання екологобезпечних препаратів у технологічних схемах вирощування соняшника. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 111. С. 60-68.
 9. Кирилов Ю.Є., Фесенко Г.О. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини. Агросвіт. 2020. № 7. С. 12-17.
 10. Алмашова В.С., Євтушенко О.Т., Онищенко С.О. Агроекологічне обґрунтуванням вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного стимулятору росту ризоторфін. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. №1. С. 3-6.
 11. Cкок С.В., Стратічук Н.В. Науково-методичні аспекти оцінки сталого розвитку міських екосистем. Екологічні науки. 2020. Вип. 1 (28). С. 367-372.
 12. Пристемський О.С. Тенденції розвитку аграрного сектора економіки україни в умовах євроінтеграційних процесів. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. №2. С. 52-56.
 13. Бреус Д.С. Світовий досвід ведення органічного землеробства та перспективи його розвитку в Україні. Таврійський науковий вісник. 2020. № 115.

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

 1. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Базалій В. В. Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшника: монографія – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 186 с. (11,6 друк арк.)
 2. Домарацький Є.О., Добровольський А.В., Базалій В.В., Пічура В.І., Домарацький О.О. Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення. Монографія. Херсон: Олді-Плюс, 2020 р. 160 с. (9,30 друк. арк.)
 3. Пристемський О.С., Супрун Я.С. Особливості обліку запасів підприємства на основі вітчизняних та міжнародних стандартів (Розділ колективної монографії: Теорія, методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів). Херсон: Айлант, 2020. С. 66–79. (0,87 друк. арк.)