ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0119U100010 «Формування стратегії розвитку молодіжного підприємництва в умовах євроінтеграції як чинника соціально-економічної стабільності та безпеки України», керівник Кирилов Ю.Є.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (IndexCopernicus)

Кирилов Ю.Є., Жосан Г.В., Крикунова В.М. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації. Том 21, Вип. 1 (70). 2019. С. 52-63

Жосан Г.В., Крикунова В.М. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання. Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 3(72). С. 53-61.

Yurii Kyrylov, Natalia Kyrychenko, Tatyana Stukan and Hanna Zhosan, Formation of Enterprise Management Strategies and Entrepreneurship Training, International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 793-800.  

Yuriy Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Hanna Zhosan, Inna Dotsenko, Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020. рр. 1430-1448.

Karnaushenko, A., Petrenko, V., Tanklevska, N., Borovik, L. and Furdak, M. (2020), Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine. Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 4, pp. 90–117.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

Карнаушенко А.С. Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток. Міжнародний науковий журнал «Фінансовий простір». 2019. № 3(35).

Алєщенко Л.О. Роль молодіжного підприємництва в розвитку сільського туризму. Бізнес інформ. Вип. 11. 2019 (дата звернення: 28.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.155

Грановська В.Г., Жосан Г.В. Визначення функцій молодіжного підприємництва. Науковий вісник льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. №1. 2019. С. 23-28.

Жосан Г.В. Оцінювання операційної ефективності в контексті удосконалення управління бізнес-процесами. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Сер. Економічні науки. 2019. № 1(39). С. 125-132.

Жосан Г.В., Нікітенко К.С., Стукан Т.М. Система критеріїв відповідності молодіжного підприємства еталонній бірюзовій організації. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» 2019. № 4(35).

Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Фінансування інноваційного молодіжного підприємництва шляхом залучення венчурних коштів. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 242–248.

Жосан Г.В. Особливості взаємодії груп стейкхолдерів молодіжного підприємництва. Вчені записки ТНУ. Серія Економіка і управління. Том 31 (70). N 3, 2020. С. 150-155

Жосан Г.В. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020 рік. Том 30. № 1. Частина 2. С. 44-52.

Стукан Т. М. Особливості зайнятості молоді в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". Випуск № 7(39)/2020. С. 77-85.

Капліна А. І. Молодіжне підприємництво — перспективний шанс для молоді. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 47–50.

Капліна А. І. Молодіжне підприємництво: проблеми та шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2020. № 11.

Алєщенко Л.О. Прибуток, як стратегічний інструмент розвитку молодіжного підприємництва в туристичному бізнесі. Економічний простір. № 160. 2020. С. 28-34.

Крикунова В., Карнаушенко А. Методика оцінки ефективності фінансування інноваційної діяльності молодіжних підприємств. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 3. 2020. С. 76-86.

Алєщенко Л.О. Молодіжне підприємництво як фундамент розвиненої економічної інфраструктури. Ефективна економіка. 2020. № 11.

Крикунова В.М., Алєщенко Л.О. Перспективи розвитку молодіжного підприємництва Херсонської області в сфері туристичного бізнесу. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 4. 2020. С. 107-116

Нікітенко К.С., Жосан Г.В. Визначення ролі великих даних у прийнятті рішень в економіці та фінансах. Економічний простір. № 161. 2020 С. 63-67.

Нікітенко К.С., Осадчий А.А. Впровадження хмарних технологій в діяльність сучасних підприємств. Підприємництво і торгівля. Випуск № 27/2020. С. 53-58.

Кирилов Ю.Є., Крикунова В.М., Жосан Г.В. Брендинг території як інструмент стимулювання молодіжного підприємництва Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 4. 2020. С. 94-107.

Стукан, Т. Молодіжна політика: суть, основні принципи та стан реалізації в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. Випуск № 4, (2020). С. 125-132

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

L. Aleshchenko. Innovative tools for socio-economic systems’ development (Part 3.1. Agrotourism as a tool of Kherson region agricultural unit’s diversification).  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2019. P. 189-198 

Цифрова економіка. Криптовалюти: навчальний посібник / Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М., Жосан Г.В., Бойко В.О. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 228 с.

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей 

Алєщенко Л.О. Світовий досвід  розвитку молодіжного підприємництва в галузі сільського туризму. – Філософські обрії сьогодення (до всесвітнього дня філософії): Збірник статей, тез і доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення». (Херсон, 21-22 листопада 2019). Херсон:ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 8-10

Карнаушенко А.С. Проблеми розвитку молодіжного аграрного підприємництва в Україні. Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конфе- ренції, м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. За заг ред д. е. н., професора О.В. Аверчева. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 211-214

Жосан Г.В., Крикунова В.М. Дослідження концепції «зеленого зростання»  Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання» 12-13 вересня 2019 року смт. Залізний порт, Херсонська обл.Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2019. 111 с. С. 63-66

Жосан Г. В., Алєщенко Л. О. Обґрунтування актуальності теорії бірюзових організацій для аграрних підприємств. Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 208-211.  

Карнаушенко А.С. Напрями державної підтримки молодіжного підприємництва в Україні. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. Матеріалів Міжнародної науково – практичної Інтернет конференції / за ред. д.е.н., проф. Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020 р. с. 72-74

Стукан Т.М. Ідентифікація факторів впливу на інноваційний розвиток молодіжного підприємництва. Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 квітня 2020 р.) / за ред. Деркач Т.В., Одеса : МГУ, 2020. – 192 с.

Жосан Г.В. Визначення стейкхолдерів молодіжного підприємництва Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. P. 48-52

Жосан Г.В. Визначення пріоритетних інтересів стейкхолдерів за етапами розвитку молодіжного підприємництва. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 1 травня, 2020 рік. Чернівці, Україна: МЦНД. С. 21-24.

Осадчий А.А. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій сучасними підприємствами. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), 30 octobre, 2020. Strasbourg, République française: Plateforme scientifique européenne. рр. 30-31.

Нікітенко К.С. Хмарні послуги в діяльності сучасного підприємства. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), 30 octobre, 2020. Strasbourg, République française: Plateforme scientifique européenne. рр. 51-53.

Алєщенко Л.О. Молодіжне підприємництво – реалії та перспективи. ХІV Міжнародна науково[1]практична конференція. «Український цивілізаційний простір: витоки, розвиток, проблеми». Ужгород, 12 – 13 листопада 2020 року. C. 179-181

Алєщенко Л.О. Молодіжне підприємництво як складова ефективного розвитку туристичної галузі. Міжнародна науково-практична конференція. «Філософські обрії сьогодення». Херсон 19 листопада 2020 року. С. 10-13

Карнаушенко А.С. практична філософія молодіжного підприємництва. Філософські обрії сьогодення: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: ХДАЕУ, 19 листопада 2020 р. с. 58-60

Карнаушенко А.С. Світові тенденції розвитку молодіжного підприємництва. Стратегічні пріоритети розвитку економічної системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інернет-конференції. Херсон: ХДАУ, 12 листопада 2020 р. с. 97-1007

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твори

Кирилов Ю.Є.  «Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання». (№96153)

Жосан Г.В. «Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання» (№96154)

Карнаушенко А.С. «Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток» (№100289)

Карнаушенко А.С. «Фінансування інноваційного молодіжного підприємництва шляхом залучення венчурних коштів» (№100290)

Стукан Т.М. «Особливості зайнятості молоді в Україні» (№ 98863)

Алєщенко Л.О. «Роль молодіжного підприємництва в розвитку сільського туризму» (№100862)

Жосан Г.В. «Особливості взаємодії груп стейкхолдерів молодіжного підприємництва» (№100864)

Жосан Г.В. «Стан розвитку діджиталізації в Україні» (№100863)

Жосан Г.В., Нікітенко К.С., Стукан. Т.М. «Система критеріїв відповідності молодіжного підприємства еталонній бірюзовій організації» (№101210)

Доповіді на семінарах, конференціях

Zhosan Ganna Certificate about participated in the 5th International Conference Actual economic and social problems in modern globalization, 29th September, Tbilisi (Georgia) (Youth entrepreneurship as a key element in the development of regional potential)

Карнаушенко А. доповідь на міжкафедральному семінарі «Розвиток підприємництва в Україні» виступ на тему: «Молодіжне підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді» (25.09.2020 р.).