ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0117U006765 «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро», керівник Пічура В.І.

2017 рік (І етап)

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інші)

1. Pichura V.I. Strategic Ecological Assessment of the State of the Transboundary Catchment Basin of the Dnieper River Under Extensive Agricultural Load / V.I. Pichura, Y.A. Domaratsky, Yu.I. Yaremko, Y.G. Volochnyuk, V.V. Rybak // Indian Journal of Ecology. 2017. Vol. 44 (3). P. 442-450 (Scopus).

2. Zelenskaya E. Priorities of Agroecological Monitoring of the Composition of Soil Trace Elements 5 Taking Into Account the Peculiarities of Its Formation Over Time / E. Zelenskaya, V. Pichura, Ye. Domaratsky // Pakistan Journal of Agricultural Sciences. – 2017 (Scopus).

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро / В.І. Пічура // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. – 2017. – № 4 (76). – С. 3-21.

2. Пічура В.І. Ретроспективний аналіз трансформації та проноз стоку річки Дніпро / В.І. Пічура // Збалансоване природокористування. – 2017. – № 3. – С. 81-88.

3. Пічура В.І. Аналіз захворюваності населення та еколого-демографічні аспекти землекористування на території басейну Дніпра/ В.І. Пічура // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2017. – №2(61) – Том 1. – C. 48-59.

4. Грановська В.Г. Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств / В.Г. Грановська // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії"/ – Одеса, 2017. – № 18 – С. 69-74.

 

Монографії, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою:

1. Домарацький Є.О. Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін: монографія / Є.О. Домарацький, В.В. Базалій, М.О. Бойко – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 310 с.

 

2018 (ІІ етап)

 

Статті в журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus):

1. Zelenskaya E., Pichura V., Domaratsky Ye. Priorities of Agroecological Monitoring of the Composition of Soil Trace Elements Taking into Account the Peculiarities of its Formation Over Time. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. Vol. 13. P. 5807–5813 DOI: 10.3923/jeasci.2018.5807.5813  (Scopus)

2. Pichura V.I. Anthropogenic Transformation of Hydrological Regime of The Dnieper River / V.I. Pichura, D.S. Malchykova, P.A. Ukrainskij, I.A. Shakhman, A.N. Bystriantseva // Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45 (3). P. 445–453. (Scopus)

3. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164. (Web of Science)

4. Domaratskiy E.O. Influence of Mineral Nutrition and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower / E.O. Domaratskiy, V.V. Bazaliy, O.O. Domaratskiy, A.V. Dobrovol'skiy, N.V. Kyrychenko, O.P. Kozlova // Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45 (1). P. 126-129. (Scopus)

5. Breus D., Dudyaeva O., Evtusenko O., Skok S. Organic agriculture as a component of the sustainable development of the Kherson region (Ukraine). 18 th International multidisciplinary scientific geoconference sgem 2018. Vol. 18. Is. 5.2. P. 691–698 (Web of Science)

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Пічура В.І. Просторово-часова закономірність формування якості води в річці Дніпро / В.І. Пічура, І.О. Шахман, А.М. Бистрянцева // Біоресурси і природокористування. 2018. Том 10, №1-2. C. 44–57.

2. Пічура В.І. Сезонно-гідрологічна структура розподілу зливних стоків міста Херсон у приміській акваторії Дніпра / В.І. Пічура, С.В. Скок // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. – 2018. – № 4 (80). – С. 90-102.

3. Шахман І.О. Математичне моделювання гідроекологічних процесів та чисельні розрахунки гідрохімічного режиму нижнього Дніпра / І.О. Шахман, А.М. Бистрянцева, В.І. Пічура // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 99. – С. 260-269.

4. Кирилов Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В.М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7 – С. 16-27.

5. Скок С. В. Аналіз господарсько-питного водоспоживання у міському середовищі (на прикладі міста Херсона) // Екологічні науки. 2018. – № 20. – С. 75-78.

6. Скок С. В. Оцінка впливу твердих побутових відходів на стан поверхневих вод в зоні дії міста Херсон. Науковий вісник НУБіП України. 2018. – Вип. 287. – С. 33-45.

7. Домарацький Є.О. Вплив рістрегулюючих препаратів та мінеральних добрив на поживний режим соняшника / Є.О. Домарацький // Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 1 (71).

8. Домарацький Є.О. Методи пом’якшення негативної дії водного стресу у рослин ріпаку озимого / Є.О. Домарацький // Аграрний вісник Причорномор´я. – 2018. – Вип. 2. – С. 39 – 45.

 

Монографії, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою:

1. Домарацький О.Є. Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін: монографія / Є.О. Домарацький, В. В. Базалій, М.О. Бойко, В.І. Пічура – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 334с. (20,87 д.а.)

2. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинськаого. – Рівне, 2018. – 638с. (Розділ. 14. Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території басейнів річок як передумови переходу на принципи сталого розвитку / М.О. Клименко, О.М. Клименко, В.І. Пічура, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Б.О. Король, Х. Крачунов, І. Христов. – С. 602–635). (2,06 д.а.)

 

Практична методика

Пічура В.І., Потравка Л.О., Скок С.В., Строганов О.О. Методика аналізу й прогнозування зональних закономірностей багаторічних змін клімату на території річкових басейнів. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 32с.

 

2019 рік (ІІІ етап)

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інші)

 1. Pichura V.I., Potravka L.A., Dudiak N.V., Skrypchuk P.M., Stratichuk N.V. Retrospective and Forecast of Heterochronal Climatic Fluctuations Within Territory of Dnieper Basin. Indian Journal of Ecology. 2019. Vol. 46 (2). P. 402–407.
 2. Breus D., Evtusenko O., Skok S., Rutta O. Retrospective studies of soil fertility change on the example of the Kherson region (Ukraine). 19th International multidisciplinary scientific geoconference sgem 2019. Vol. 19. Issue: 5.1. 2019. P. 645-652.

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

 1. Пічура В.І., Скрипчук П.М., Дудяк Н.В. Управлінські аспекти еколого-економічних наслідків водно-ерозійної деструкції ґрунтів в зоні Степу України. Збалансоване природокористування. 2019. №3. С. (в друці)
 2. Пічура В.І., Потравка Л. О. Методологія просторово-часової оцінки стану екосистеми басейнів річок і організації раціонального природокористування. Водні біоресурси та аквакультура. 2019. №2. С.
 3. Bazalii V.V., Boichuk I.V., Lavrynenko Yu.O., Bazalii H.H., Domaratskyi Ye.O., Larchenko O.V. Problems and productivity of winter wheat varieties selection with increased environmental stability. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т.24. С. 20-25.
 4. Бреус Д.С., Левченко М.В.  Обґрунтування теоретико-методологічних засад транскордонного управління якістю водних ресурсів. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. С.
 5. Бреус Д.С. Сучасний стан державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. С.
 6. Бреус Д.С., Левченко М.В. Методи оцінки і нормування якості природних водних ресурсів. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 110. С. 126-131.

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

 1. Geo-management in organic agriculture: monografia viacerých autorov / co–authors:
  Pichura V., Potravka L., Dudiak N., Skok S. Editors: Skrypchuk Petro and Jozef Zat’ko. – Slovensko, Podhajska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2019. – 283 p. ISBN: 978-80-89926-04-6

 

Практичні рекомендації

 1. Пічура В.І., Потравка Л.О., Дудяк Н.В. Методика грунтово-кліматичного бонітування зональних ґрунтів на території водозбору річкового басейну із застосуванням ГІС-технологій. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 24с.
 2. Пічура В.І., Скок С.В. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Рекультивація земель» для  здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Херсон, 2019. 90 с. 

 

2020 рік (IV етап)

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus та інші)

 

Pichura V.I., Potravka L.A., Skrypchuk P.M., Stratichuk N.V. Anthropogenic and climatic causality of changes in the hydrological regime of the Dnieper river. Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol.21 (4). P. 1-10.

Pichura V., Potravka L., Skok S., Vdovenko N. Causal Regularities of Effect of Urban Systems on Condition of Hydro Ecosystem of Dnieper River. Indian Journal of Ecology. 2020. Vol. 47 (2). P. 273-280.

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

Пічура В.І., Потравка Л.О. Протиерозійна оптимізація структури земельного фонду та екологізація природокористування на території басейну ріки Дніпро. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. №2.

Скок С.В. Екологічна оцінка впливу урбосистем на якість водних ресурсів. Екологічні науки. Випуск 4 (31). 2020. С. 66-75.

Пристемський О.С., Чечоткін В.В. Дослідження економічної науки як запорука сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 41. С. 21–24.

Бреус Д.С. Дослідження екологічного стану акваторії каховського водосховища. Водні біоресурси та аквакультура. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. №2.

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

Пічура В.І. Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 380 с.

 

Практичні рекомендації

Пічура В.І., Потравка Л.О. «Методологія просторово-часової оцінки стану екосистеми басейнів річок». Херсон, 2020. – 20с.

Пічура В.І. Атлас екологічного стану басейну ріки Дніпро. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 36 с.