ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0117U006764 «Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів», керівник Лавренко С.О.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofScience, Scopus та інші)

 1. Lisetskii F.N., Pichura V.I.,Breus D.S.Use of Geoinformation and Neurotechnology to Assess and to Forecast the Humus Content Variations in the Step Soils. Russian Agricultural Sciences. 2017. No 2 (43). Р. 151-155. (WebofScience)
 2. Lykhovyd, P.V., Lavrenko, S.O. Influence of tillage and mineral fertilizers on soil biological activity under sweet corn crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. No 7(4). Р. 18-24. (WebofScience)
 3. Ushkarenko V.O., Lavrenko S.O., Lykhovyd P.V., Lavrenko N.M., Maksymov D.O. Yield components of haricot beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on cultivation technology elements at the irrigated lands of the Steppe zone. ModernPhytomorphology, 2018. 12, 73-79. doi:10.5821/zenodo.1295697 (WebofScience)
 4. Lykhovyd P.V. Prediction of sweet corn yield depending on cultivation technology parameters by using linear regression and artificial neural network methods. Biosystems Diversity, 2018. 26(1), 11-15. (WebofScience)
 5. Martsinevskaya L.V., Pichura V.I., Tsybenko V.V. Successive Steps to Organize Rational Use of Soils for Formation of Ecologically Stable Agro Landscapes // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9., Is. 3. Р. 172-177. (WebofScience)
 6. Lykhovyd P., Dementiiva O.I., Lavrenko S., Lavrenko N. Agro-environmental Evaluation of Irrigation Water from Different Sources, Together with Drainage and Escape Water of Rice Irrigation Systems, According to its Impact on Maize (Zea mays L.). Journal of Ecological Engineering. Vol. 20, Issue 2, February 2019. P. 1-7.
 7. Vozhehova R., Fedorchuk M., Kokovikhin S., Lykhovyd P., Nesterchuk V., Mrynskii I., Markovska O. Modeling Sanfower Seed Productivity in Dependence on Cultivation Technology by the Means of Multiple Linear Regression Model. Journal of Ecological Engineering. Volume 20, Issue 4, April 2019. P. 8-13.
 8. Lykhovyd P. A Life Approach to the Yield Prediction: a Comparison with a Technological Approach in Reliability and Accuracy. Journal of Ecological Engineering. Volume 20, Issue 6, June 2019. P. 177-183.
 9. Lykhovyd P. Sweet maize yield structure depending on cultivation technology under the drip-irrigated conditions. Polish Journal of Natural Sciences. Vol 34(2). Y. 2019. Р. 175–184.
 10. Lykhovyd P. Sweet Corn Yield Simulation Using Normalized Difference Vegetation Index and Leaf Area Index. Journal of Ecological Engineering. Vol. 21, Issue 3, April 2020, pages 228–236.

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

 1. Пристемський О.С. Аналіз індикаторів фінансової безпеки розвитку сільськогосподарського підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2017. С.80-83. 
 2. Пристемський О.С. Сучасний стан та дієвість державної підтримки сільського господарства. Електронне наукове фахове видання – міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». Черкаси. № 3 (27). 2017. С. 32-38.
 3. Пристемський О.С. Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства як фактор його фінансової безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Одеса, 2017. С.18-21.
 4. Пічура В.І. Зональні закономірності вікових змін клімату на території басейну Дніпра. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. №2. С. 62-73.
 5. Скрипчук П.М., Пічура В.І., Рибак В.В. Аспекти виробництва нішевої продукції на засадах економіки природокористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 18-26.
 6. Лиховид П., Лавренко С., Негуляєва Н. Вплив обробітку ґрунту, мінеральних добрив і густоти стояння рослин на врожайність силосної маси кукурудзи цукрової за краплинного зрошення // Техніка і технології АПК: науково-виробничий журнал. – Київ: ДП «УкрЦВт», 2017. - № 10(97)/жовтень/2017.  – С. 28-31.
 7. Грановська Л.М., Лиховид П.В., Жужа П.В. Оцінка гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель Правобережжя Херсонської області // Зрошуване землеробство. – 2018. - №70. – С. 4-13.
 8. Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О. Математичне моделювання врожаю зерна квасолі звичайної (phaseolus vulgaris l.) залежно від технологічних прийомів її вирощування // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 99 – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – С. 148-152.
 9. Lykhovyd P.V., Kozlenko Ye.V. Assessment and forecast of water quality in the River Ingulets irrigation system. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(1), 350-355. (WebofScience)
 10. Lykhovyd, P.V. Global warming inputs in local climate changes of the Kherson region: current state and forecast of the air temperature. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(2), 39–41.
 11. Пристемський О.С., Подаков Є.С. Концептуальні засади до моделювання рівня фінансової безпеки розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 23, частина 2. 2019. С. 71-74.
 12. Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Дробіт О.С., Влащук О.А. Насіннєва продуктивність сортів буркуну білого однорічного на півдні України. Наукові доповіді НУБІП України. Агрономія: Електронний науковий фаховий журнал. Київ, 2019. № 2(78).
 13. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С., Влащук О.А. Економічна та енергетична ефективність вирощування буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних прийомів в умовах півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний збірник. Вип. 71. Херсон, 2019. С. 14-18.
 14. Влащук А.Н., Дробит А.С., Влащук О.А. Оптимизация агротехнических приёмов выращивания донника белого однолетнего на юге Украины. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: научно-методический журнал. № 4. 2019. С. 324-332.
 15. Лиховид П.В., Лавренко С.О. Застосування програми CROPWAT для визначення сумарного водоспоживання кукурудзи цукрової. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 73. С. 50-53.
 16. Осінній О.А., Аверчев О.В., Лавренко С.О. Вплив технологічних прийомів вирощування рису на врожайність зерна при краплинному зрошенні в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 113. С. 104-113.
 17. Karashchuk G., Fedonenko H., Lavrenko S., Lavrenko N., Kazanok O., Revto O., Levchenko M. Effect of Growth Regulators on Seed Quality and Grain Productivity of Hard Wheat (Triticum durum) in Non-Irrigated Conditions. Technology Reports of Kansai University (ISSN: 04532198). Vol. 62, Issue 06, July, 2020. Р. 2789-2797.
 18. Zhuykov O., Lavrenko S., Petrova O., Kachanova T., Manushkina T. Development of Basic Elements of the Technology of Primary Seed Production of Different Mustard Types under Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Technology Reports of Kansai University. Volume 62, Issue 08, September, 2020. Р. 4455-4468.

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

 1. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства: монографія / Скрипчук П. М., Пічура В. І., Терновий Ю. В. та ін.; за заг. ред. П.М. Скрипчука. – Рівне : НУВГП, 2018. – 180 с.
 2. Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С.В., Лавренко С.О. Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування: наукова монографія. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 90 с.
 3. Пристемський О.С. Тенденції державної підтримки аграрної сфери в сучасних умовах. Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: кол. моногр. / під ред. д.е.н., проф. Л.О. Мармуль. Херсон: Айлант, 2019. С.48-60.
 4. Лавренко С.О., Дашевська Л.М. Наукова термінологія в агрономії: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 168 с.
 5. Лавренко С.О., Мринський І.М. Шкідники та хвороби однорічних бобових культур: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 324 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з еколого-меліоративного та економічного обґрунтування технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях Південного Степу України / В.О. Ушкаренко, С.В. Коковіхін, С.О. Лавренко, Н.М. Лавренко. – Херсон, 2018. – 28 с.
 2. Лавренко С.О., Максимов М.В., Лавренко Н.М., Рудік О.Л. Методичні рекомендації з енергетичної оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 96 с.
 3. Рудік О.Л., Лавренко С.О., Лиховид П.В., Максимов М.В. Заходи регулювання присутності бур’янистої рослинності в сівозмінах інтенсивного типу: методичні рекомендації. Херсон: РВВ ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 32 с.

 

Отримано патентів України

 1. 1. Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О., Лавренко Н.М. Патент на корисну модель №125833 «Спосіб вирощування квасолі звичайної при зрошенні»; заявник і патентовласник Лавренко Сергій Олегович; заявл. 22.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. №10. - 4 с.
 2. Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О., Лавренко Н.М. Патент на корисну модель №125835 «Спосіб визначення величини врожаю зерна квасолі звичайної за елементами технології вирощування»; заявник і патентовласник Лавренко Сергій Олегович; заявл. 22.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. №10. - 4 с.
 3. Лиховид П.В. Патент на корисну модель №126558 «Спосіб поліпшення якості зерна кукурудзи цукрової при вирощуванні в умовах Південного Степу України за краплинного зрошення»; заявник і патентовласник Лиховид Павло Володимирович; заявл. 23.01.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. №12. - 4 с.
 4. Лавренко С.О., Лавренко Н.М. Патент на корисну модель №136573 «Спосіб біологічного захисту рослин огірка від хвороб»; заявник і патентовласник Лавренко Сергій Олегович; заявл. 04.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. - 4 с.
 5. Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Амбросов С.С. Патент на корисну модель №138001 «Спосіб отримання багатоцільового імунорегулятору росту рослин (МИР organic)»; заявник і патентовласник Лавренко Сергій Олегович; заявл. 20.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. №21. - 2 с.
 6. Аверчев О.В., Лавренко С.О., Куліш В.Ю. Патент на корисну модель № 146319 «Спосіб вирощування пшениці дворучки в незрошуваних умовах Південного Степу України», опубл. 10.02.2021 р.
 7. Аверчев О.В., Лавренко С.О., Осінній О.А. Патент на корисну модель № 146318 «Спосіб вирощування рису в польовій сівозміні за краплинного зрошення», опубл. 10.02.2021 р.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

 1. Подаков Є.С., Пристемський О.С. Сучасні особливості впливу податків на фінансову безпеку підприємств України // Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Імплементація стандартів Європейського Союзу в аграрній сфері економіки України», 11 – 12 жовтня 2017 року, м. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». С. 128-131.
 2. Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О., Лавренко Н.М. Окупність внесених мінеральних добрив врожаєм зерна квасолі звичайної в зрошуваних умовах Південного Степу України // Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» (2-3 листопада 2017 р.): [До 80-річчя професора Ківера В.Х.]. – Дніпро: ДДАЕУ, 2017. – С. 85-87.
 3. Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Лиховид П.В., Пристемський О.С., Максимов Д.О., Пічура В.І., Влащук О.А., Максимов М.В. Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів // Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності: Наукове видання / Під загальн. ред. ак. НАН України Андронаті С.А. – Одеса: Фенікс, 2018. - Вип. ХVІ. – С. 67-68.
 4. Влащук О.А., Влащук А.М., Дробіт О.С. Вивчення реакції буркуну білого однорічного на елементи агротехніки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні розробки молоді - сучасному землеробству» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 15 травня 2018 р. – Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. – С.12.
 5. Влащук О., Влащук А., Дробіт О. Удосконалення елементів технології вирощування буркуну білого однорічного // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату": збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 23 лютого 2018 р. – Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. – С. 180.
 6. Пристемський О.С. Механізми забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 15 квітня 2018 р. – Херсон, 2018. – С.210-212.
 7. Аверчев О.В., Лавренко С.О., Осінній О.А. Ефективність внесення мінеральних добрив під рис за краплинного зрошення. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, 24 травня 2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 219-222.
 8. Лавренко С.О., Максимов Д.А., Лиховид П.В. Черная фасоль: особенности выращивания и потребления. Наше сельское хозяйство. №15 (215). Минск, 2019. С. 100-103.
 9. Лавренко С.О., Баруліна І.Ю., Лавренко Н.М. Дослідження ефективності вирощування огірка в закритому ґрунті за традиційною та біологічною технологіями. Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році: Наукове видання / Під загальн. ред. ак. НАН України С.А. Андронаті. – Одеса: Фенікс, 2019. - Вип. ХVІІ. – С. 82.
 10. Влащук А.М., Дробіт О.С., Влащук О.А. Буркун білий однорічний в умовах півдня України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату» (26-27 березня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 20-21.
 11. Влащук О.А., Дробіт О.С. Економічна оцінка технології вирощування сортів буркуну білого однорічного. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гончарівські читання» (24-25 травня 2019 року). Суми, 2019. С. 98-99.
 12. Пристемський О.С. Інноваційні технології управління персоналом як основа підвищення економічної ефективності аграрного підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». 14-15 березня 2019 р. м. Херсон, 2019. С. 283-286.
 13. Вожегова Р.А., Влащук А.Н., Дробит А.С., Влащук О.А. Способы повышения семенной продуктивности донника белого однолетнего в условиях Южной Степи Украины. AgroOne.№ 5(42), май. 2019. C. 22-23.
 14. Лавренко С.О., Кутіщев П.С., Лавренко Н.М. Аквопонічні ферми – інноваційні екологічно-безпечні технології. Еко Форум – 2019: збірник тез доповідей ІІІ спеціалізованого міжнародного екологічного форуму, 29-31 травня 2019 р. Запоріжжя: Запорізька промислова палата, 2019. С. 58-60.
 15. Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Лиховид П.В., ристемський О.С., Максимов Д.О., Влащук О.А., Максимов М.В. Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів. Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році: Наукове видання / Під загальн. ред. ак. НАН України С.А. Андронаті. Одеса: Фенікс, 2019. Вип. ХVІІ. С. 76-77.