ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

№ держреєстрації: 0120U101307 «Інноваційні форми туристичного бізнесу в умовах пріоритету збалансованого розвитку та економічного зростання», керівник Грановська В.Г.

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (IndexCopernicus)

 

  1. Romanenko Y. O., Boiko V. O., Shevchuk S. M., Barabanova V. V., & Karpinska, N. V. 2020. Rural development by stimulating agro-tourism activities. International Journal of Management, 11(4), 605-613.
  2. Yurii Y. Kyrylov, Viktoriia H. Hranovska, Iryna V. Kolokolchykova, Alina G. Sakun, Kateryna S. Nikitenko, Yana V. Katsemir. 2020 Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects, Journal of Environmental Accounting and Management 8(4) (2020) 351-363
  3. Viktoriia Hranovska, Lena Morozova,  Yana Katsemir,  Oleksandra Nenko.  Methodology of environmental competence formation in tourism business management. International Journal of Management Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 801-811.
  4. Marmul Larysa, Marchenko Oksana, Pylypenko Kateryna, Velychko Tetiana, Hranovska Viktoriia. Financial and taxation aspects of tourism activities development. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 287–293

 

 

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

1. Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57-65.

2. Грановська В. Г., Стукан Т. М. Культурно-пізнавальний туризм Херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку. Агросвіт. 2020. № 10. С. 37–42.

3. Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК 2019. №12. с.28-37.

4. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК 2020. №5. с.45-53

5. Грановська В.Г., Крикунова В.М. Специфіка ризиків підприємств індустрії туризму і гостинності: сучасні виклики. Агросвіт, №23, 2020.

6. Кацемір Я.В. Соціально-економічні чинники розвитку внутрішнього туризму в Україні. «Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 52, частина 2. С.7-12

7. Кацемір Я.В. Напрями підвищення корисності послуг у туристичному продукті. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка», № 4/2020

8. Фесенко Г.О. Інвестиційна складова ефективного розвитку туристичного бізнесу. Ефективна економіка № 11, 2020

9. Фесенко Г.О. Популяризація сільського туризму як один з перспективних напрямків розвитку туристичної галузі України. Економічний простір. № 162. – Дніпро: ПДАБА, 2020

 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою

1. Boiko V. O. Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph / V. O. Boiko, N. I. Verkhoglyadova, O. M. Volska, V. H. Hranovska. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. рp. 1-18.

2.  Hranovska V. H. Geomarketing as a tool for ensuring the competitive development of  agricultural enterprises. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph / V. O. Boiko, N. I. Verkhoglyadova, O. M. Volska, V. H. Hranovska. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. рp. 55-74.

3. Грановська В.Г., Кацемір Я.В., Фесенко Г.О. Індустрія туризму як вектор конкурентоспроможного регіонального розвитку: монографія. – Херсон, 2020. – 210 с.

 

Навчальні посібники та підручники:

  1. В.Г. Грановська, В.М. Крикунова, О.С. Морозова, Я.В. Кацемір, В.О. Бойко, В.О. Дуга. Економіка туризму : навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. –  207 с.

 

Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності:

1. Бойко В.О. Зелений туризм як перспективний напрям розвитку сільського підприємництва. Авторське свідоцтво № 98635 від 13.07.2020

2. Кацемір Я.В. Методика оцінювання рівня споживчої привабливості туристичного продукту.

3. Стукан Т.М. Культурно-пізнавальний туризм Херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

  1. Стукан Т.М. Перспективи розвитку регіонального туризму на Херсонщині. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти (частина І): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 15-16 червня 2020 року. – Львів: Львівський науковий форум, 2020. – 76 с.