ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Науковий доробок викладачів Університету

Наукова бібліотека пропонує ознайомитись з науковими і навчальними виданнями, авторами яких є викладачі нашого університету. Щиро дякуємо  всім авторам, які долучилися до комплектування фонду  бібліотеки і тим самим надали можливість студентам нашого університету скористатись науковим доробком викладачів ХДАЕУ.

 Мринський І.М.

  

Мринський І. М. Фенологічні спостереження за розвитком шкідників: навч. посіб. / І. М. Мринський; за ред. І. М. Мринського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. -168с.

У навчальному посібнику висвітлено фенологічні календарі розвитку 393 видів основних шкідників сільськогосподарських культур та шкідників лісу і полезахисних лісонасаджень.

Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами.

 Лавренко  С.О., Мринський І. М.

Лавренко С.О. Шкідники та хвороби однорічних бобових культур: навч. посіб. /С.О. Лавренко І. М. Мринський; за ред. І. М. Мринського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 324с.

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками; викладачами, аспірантами і студентами.

 

Пічура В.І.

Пічура В.І. Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро: монографія. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 380 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню басейнової організації природокористування на основі позиційно-динамічних, адаптивно-ландшафтних, геосистемних принципів. Розроблена та апробована авторська методологія та методики дослідження басейнових ландшафтних структур. Представлені результати оцінки екологічного стану й комплексного великомасштабного просторово-часового моделювання ситуації в басейні Дніпра із застосуванням багатомірної статистики та нейротехнологій, геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі. Робота є результатом наукових досліджень, проведених в рамках наукового проекту молодих вчених «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро»

Пічура В.І.

Пічура В. І. Атлас екологічного стану басейну ріки Дніпро /В. І. Пічура. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 36 с.

Атлас містить картографічно-описові результати оцінки екологічного стану й комплексного великомасштабного просторово-часового моделювання ситуації в басейні Дніпра із застосуванням геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі. Робота є результатом наукових досліджень, проведених в рамках наукового проекту молодих вчених «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» Для фахівців і виконавців у сфері земельних відносин, екології та природних ресурсів, аграрної та водної політики, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

Грановська В. Г.

Грановська В. Г. Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств: [монографія] / В. Г. Грановська. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 402 с.

В монографії обґрунтовано теоретичні і методологічні засади, надано практичні

рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління

забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки розвитку аграрних підприємств; здійснено діагностику конкурентоспроможності агроформувань та проведено її комплексну оцінку; обґрунтовано концептуальні засади трансформаційних змін, розроблено модель конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.

 

 

Рудік О.Л., Лавренко С.О., Лавренко Н.М, Рудік Н.М.

Рудік О. Л. Регулювання присутності бур’янів в сучасних агрофітоценозах: навч. посіб. / О. Л. Рудік,  С. О. Лавренко,  Н. М. Лавренко, Н. М. Рудік. - Херсон:  ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. -100 с.

В навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та проаналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рослинності.

Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців агрономічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціалістів відповідного профілю.

Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В.

Козленко Є.В. Інгулецька зрошувальна система: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / Є.В. Козленко,  О.В. Морозов, В. В. Морозов; [за ред. О.В. Морозова]. – Херсон: Айлант, 2020. - 321 с.

Монографія вміщує результати досліджень авторів за період  2000 – 2020 рр., опис  нових ресурсозберігаючих технологій водокористування і покращення якості поливної води, стану зрошувальної і дренажної мережі.

Книга буде корисною  викладачам, аспірантам, студентам і виробничникам, які  займаються вдосконаленням зрошення в Південному регіоні  України.

 

Мринський І. М., Корбич Н.М.

Мринський, І. М. Шкідники бджіл: навч. посіб. / І. М. Мринський, Н.М. Корбич; за ред. І. М. Мринського. - Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2020. -420с.

   У навчальному посібнику висвітлено 78 видів організмів - основних шкідників бджіл, приведено детальний опис морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

   Навчальний посібник розрахований на пасічників, спеціалістів сільськогосподарських підприємств, агрономів по захисту рослин, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, докторантів і студентів, як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Видання навчального посібника фінансується за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP)

 

 

Танклевська Н.С., Мірошниченко В.О.

Танклевська Н.С. Фінансовий потенціал аграрних підприємств: [монографія] /Н. С. Танклевська, В. О. Мірошниченко. - Херсон: Айлант, 2019. – 152 с.

Визначено етимологічні основи економічного змісту фінансового потенціалу підприємства. Розглянуто п’ять груп показників, пов’язаних з формуванням, розміщенням та використанням фінансових ресурсів, які визначають фінансовий потенціал. Висвітлені етапи формування та оцінка використання фінансового потенціалу аграрних підприємств.

Теорія, методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів: [колективна монографія] / за заг. ред. Л. О. Мармуль. ― Херсон: Айлант, 2020. ― 332 с.

У колективній монографії розглядаються теоретичні та практичні основи сучасних технологій та майбутнє обліку і оподаткування діяльності підприємств різних галузей економіки в умовах євроінтеграційних процесів, проаналізовано проблемні аспекти та перспективи розвитку контрольно-аудиторської діяльності, досліджено основні тенденції модернізації економіки і стимулювання економічної активності суб’єктів агробізнесу та сільських територій в контексті адаптації до світового розвитку

І. М. Мринський, В.В. Воєводін

Мринський І. М. Шкідники винограду: навч. посіб. /І. М. Мринський, В.В. Воєводін; за ред. І. М. Мринського. - К: Принт Медіа, 2020. -520с.

У навчальному посібнику описано основних шкідників ягідних культур, поширених в Україні, їхню морфологію і біологію розвитку. Також подано фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали стануть у нагоді агрономам із захисту рослин, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам як навчальний посібник зі спеціальностей «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство».

 Ладичук Д.О.,  Шапоринська Н.М. 

Ладичук Д. О. Проектування  бази геопросторових даних: навч. посіб. /Д. О.Ладичук , Н. М. Шапоринська. - 2-ге вид. -  Херсон: Олді-Плюс, 2020.- 128.с 

Навчальний посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо проектування, створення і використання баз геопросторових даних при управлінні водними та земельними ресурсами.

Може бути корисний для фахівців сільського та водного господарства, землевпорядних організацій, наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти І, ІІ та ІІІ рівнів. 

Щербак В.І., Шерман І.М., Кутіщев П.С., Морозова А.О., Семенюк Н.Є., Луценко Д.А.

Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у зв’язку з промисловою іхтіофауною: наукова монографія / В.І. Щербак, І.М. Шерман, П.С. Кутіщев, А.О. Морозова, Н.Є. Семенюк, Д.А. Луценко. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 200 с.

Запропонована читачам колективна монографія присвячена  динаміці і сучасному стану абіотичних і біотичних параметрів  середовища,  факторам  визначаючих сучасний стан і перспективи трансформації антропогенного походження у зарегульованих природних гідроекосистемах, біопродукційному потенціалу і раціональному його використанню, спираючись на вирішення проблеми продовольчої безпеки України.

Монографія буде корисна для магістрів, аспірантів, науковців, практичних працівників, які вчаться і працюють за фахом екологія, гідробіологія, іхтіологія, рибництво.

Домарацький Є.О., Добровольський А.В.,  Базалій В.В., Пічура В.І., Домарацький О.О. 

Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення: монографія / Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський, В. В. Базалій, В. І. Пічура,  О. О. Домарацький; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 158 с.

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти оптимізації живлення соняшнику за рахунок застосування еколого-безпечних комбінованих препаратів багатофункціональної дії при вирощуванні культури в зоні Степу України.

Вперше для умов Південного Степу розроблено агробіологічне обґрунтування комплексного застосування в технології вирощування соняшника мінеральних добрив і сучасних мультифункціональних рістрегулюючих препаратів, котре в жорстких за гідротермічним коефіцієнтом кліматичних умовах забезпечує отримання стабільних урожаїв товарного насіння з високими якісними показниками.

 Кирилов Ю. Є., Мармуль Л.О. 

 Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: кол. моногр. / Ю. Є. Кирилов [та ін.]; за ред. Л. О. Мармуль; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Каф. обліку і оподаткування. - Херсон : Айлант, 2019. - 334 с.  

 У колективній монографії розглядаються теоретичні та практичні основи сучасних трансформацій системи обліку і оподаткування, досліджено стан та напрями підвищення якості контролю й професійного аудиту, проаналізовано прикладні аспекти регулювання соціально-економічного розвитку агропромислового сектору та інфраструктури сільських територій.

 Видання  передбачене для науковців і практиків  сфері бухгалтерського  обліку і оподаткування, керівників і фахівців підприємств, здобувачів закладів вищої освіти.

Аверчев О. В.Сидякіна О. В.Берднікова О. Г.Ладичук Д. О.

Вирощування сільськогосподарських культур при застосуванні краплинного зрошення: навч. посіб. / О. В. Аверчев, О. В. Сидякина, О. Г. Берднікова, Д. О. Ладичук. - Херсон : Вид-во "Молодий вчений", 2019. - 132 с. 

        Навчальний посібник підготовлений для студентів за напрямом підготовки 201-Агрономія, стаціонарної і заочної форм навчання ОР "Магістр".

        Висвітлено історію  сучасний стан розвитку краплинного зрошення овочевих культур в Україні. Розглянуто технологічні аспекти вирощування овочевих культур за вказаних умов.

      Посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо використання краплинного зрошення, аспектів застосування його систем. Наведено його технічні засоби, елементи й особливості експлуатації.

Breus D., Dudiak N., Pichura V.,  Potravka L., Skok S., Stroganov O.

Geo-management in organic agriculture : monograph / D. Breus, N. Dudiak, V. Pichura, L. Potravka, S. Skok, O. Stroganov; ed. P. Skrypchuk. - Podhajska : Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2019.-283с.       

В монографії автори розглядають методи впровадження органічного землекористування як способу ведення сільського господарства. Інформація, методичні та практичні результати отримані авторами з інформатизації органічного виробництва дозволять поширювати знання в галузевих і регіональних інститутах сільськогосподарського виробництва, наукових установах, департаментах агропромислового розвитку, які будуть сприяти поширенню знань і перехід на органічне землекористування. 

Ковтун В. А., Аверчев О. В., Крикунова В. М., Бойко В. О., Бойко Л. О., Степанова М. М., Аверчева Н. О., Галат Л. М., Терновський В. О., Адвокатова Н. О., Петрова О. О., Грановська В. Г., Осадчук І. В.Боліла С. Ю.Танклевська Н. С.Карнаушенко А. С.Нікітенко К. С.  

 

Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області: кол. моногр. / В. А. Ковтун [та ін.] ; за ред. Н. С. Танклевської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. - 308 с.           

    У монографії комплексно висвітлені актуальні науково-теоретичні та практичні питання ефективного розвитку галузі овочівництва, досліджено напрями удосконалення системи доробки, збуту та зберігання овочевої продукції, фінансування підприємницьких структур галузі, визначені перспективи розвитку овочівництва у Південному регіоні. При написанні монографії була використана інформація Департаменту агропромислового розвитку ХОДА, ГО "Земля Таврії", ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" та матеріали діяльності «Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва".

Домарацький Є.О., Козлова О.П.,  Базалій В.В.

Домарацький Є. О. Агробіологічне обгрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшнику: монографія / Є. О. Домарацький, О. П. Козлова, В. В. Базалій ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : Олді-Плюс, 2019. - 185 с.

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в зоні Степу України за умов застосування еколого-безпечних препаратів. На основі теоретичного обгрунтування і узагальнення результатів польових досліджень викладені результати формування врожайності і якості насіння соняшника залежно від біофунгіцидів і стимуляторів росту біологічного походження, які забезпечують одержання екологічно чистої продукції.

Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В., Марценюк Н. О.,
Халтурін М. Б., Чередніченко І. С. 

Визначник риб континентальних водойм і водотоків України : навч. посіб / П. Г. Шевченко [та ін.]. - К. ; Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 689 с

У навчальному посібнику викладено методи досліджень, особливості поширення, біології і значення прісноводних рибоподібних та риб, розглянуто питання визначення окремих таксономічних груп, морфо-біологічної характеристики, наведено визначальні таблиці класів, родин, родів і видів.

Посібник призначений для підготовки бакалаврів і магістрів із спец. 207 "Водні біоресурси та аквакультура" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації.

Буде корисним  для іхтіологів, викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

Грановська В.Г., Морозов О.В., Крикунова В.М.,  Морозова О.С. 

Словник – довідник: Туризм і природно- рекреаційний потенціал / В.Г. Грановська, О.В. Морозов, В.М. Крикунова, О.С. Морозова. – Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС, 2019. – 108с.

   Словник - довідник містить тлумачення основних термінів і понять, що використовуються у теорії та практиці рекреації і туризму. Видання включає поняття  з  історії та географії туризму і рекреації, а також економіки, менеджменту і маркетингу, соціології, психології, пов’язаних з туризмом і рекреацією.

 Словник розраховано на  посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентів, аспірантів, фахівців туристичної справи, усіх, хто цікавиться туризмом і рекреацією. 

Лавренко С.О., Дашевська Л.М. 

Лавренко С.О. Наукова термінологія в агрономії: навч. посіб. /С. О. Лавренко, Л. М. Дашевська. - Херсон : Олді - плюс, 2019. - 168 с.

    Навчальний посібник призначено фахівцям сільського господарства, здобувачам вищої освіти, науковцям, для визначення, перекладу та написання наукових текстів англійською (американською) транскрипцією, поглибленого вивчення мови. У розділах наведено терміни й поняття українською, англійською мовами і транскрипцію цих слів, приклади написання наукових статей в міжнародних наукометричних виданнях, зокрема WOS (Web of Science) та Scоpus, а також зразок наукового тексту з підручника.

Посібник дасть змогу не допускати помилок при складанні наукових тестів та в спілкуванні.

Навчальний посібник оснований на міжнародно-визнаній термінології в галузі агрономії.

Шерман І. М. 

Шерман, І.М. Українсько-Англійський іхтіологічний тлумачний словник / І.М. Шерман, Н.О. Грудко,  О.В. Грудко. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. - 268 с.

       Тлумачний словник містить основні найпоширеніші іхтіологічні терміни та їх тлумачення. Висвітлено питання систематики, фізіології, акліматизації та екології риб. Особливу увагу приділено термінології, яку використовують при викладанні спеціальних дисциплін спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

       Для здобувачів вищої освіти першого, другого, третього рівнів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Може бути корисним для науковців та працівників рибної галузі.

Чеканович М.Г., Янін О.Є.

Чеканович М. Г. Розрахунок будівельних конструкцій: навч. посіб. / М. Г. Чеканович, О. Є. Янін. -  Херсон: Олді-плюс, 2019. - 160 с. 

У навчальному посібнику наведено теорію і методику розрахунків будівельних конструкцій, детальне описання спеціальних програм, реалізованих у програмному середовищі MathCAD. Викладено конкретні приклади

розв’язання задач проектування залізобетонних та сталевих конструкцій.

 Посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо використання програмного забезпечення  для розрахунків будівельних конструкцій.

Буде корисним для магістрів, аспірантів, науковців, практичних працівників.

Vozhehova R. A., Lykhovyd P. V., Kokovikhin S. V., Biliaieva I. M.,

MarkovskaO. Y., Lavrenko S. O., RudikO. L.

Artificial neural networkі and their implementation in agricultural science and practice: monograph / R. A. Vozhegova [et al.]. - Warsaw : Diamond trading tour, 2019

    Монографія присвячена огляду суті та особливостей практичного використання в сільськогосподарській науці новітнього інструменту обробки даних - штучних нейронних мереж. Випуск містить необхідну систематизовану інформацію про суттєві властивості, методологію, ключові особливості штучних нейронних мереж, надає читачеві інформацію про історичний шлях та початок методики обчислення, її основні переваги, недоліки та підводні камені, подальші перспективи розвитку та впровадження в діджер-гілки сільськогосподарської науки та практики.

        Особлива увага приділяється практичному використанню штучних нейронних мереж у різних програмах комп’ютерного програмного забезпечення для вирішення завдань різної сумісності та складності, пов’язаних із сільськогосподарською наукою

Мринський І.М., Урсал В.В, Марковська О.Є., Корбич Н.М.

Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва: навч. посіб. / І. М. Мринський, В. В. Урсал, О. Є. Марковська, Н. М. Корбич; за ред. І. М. Мринського; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. -412 с.

           У навчальному посібнику висвітлено 100 видів організмів – основних шкідників запасів продукції рослинництва і тваринництва, які є представниками класів: Комахи, Павукоподібні, Птахи, Ссавці. Приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

        Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами, докторантами і студентами, як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Самайчук С.І, Крикунова В.М., Танклевська Н.С. 

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / С. І. Самайчук, В. М. Крикунова, Н. С. Танклевська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 216 с.   

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики фінансового аналізу. Розкрито теоретико-методичні основи аналізу майна, оборотних активів, грошових потоків підприємства, формування і використання капіталу, платоспроможності підприємства, його ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, інвестиційної привабливості, рентабельності. Розглянуто сучасну методику оцінювання та індикатори фінансового стану суб’єктів господарювання.

Мринський І. М., Урсал В. В., Забродіна І. В., Романов О. В., Воєводін В. В.

Шкідники плодових культур: навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; ред. І. М. Мринський ; М-во освiти i науки Укpаїни, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", ТОВ "Сингента". - К. : [ТОВ "Інтерконтиненталь"], 2019. - 732 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 162 види основних шкідників плодових культур (зерняткових, кісточкових і горіхоплідних), наведено детальний опис їхньої морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

Матеріали розраховано  на спеціалістів садівничих господарств, агрономів із захисту рослин, наукових працівників, викладачів, аспірантів,  і студентів. Навчальний посібник рекомендовано для вивчення дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С. В., Попова Л. М.,
Лавренко С. О.Аверчев О.В.

Морфологія, біологія, шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними: навч. посіб. / І. М. Мринський, В. В. Урсал, С. В. Коковіхін, Л. М. Попова, С. О. Лавренко, О.В. Аверчев; за ред. І. М. Мринського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 332 с.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

 Трусова Н.В., Пристемський О.С, Якушева І.Є., Терновський В.О. 

Інвестиційний аналіз бізнес-проектів: навч. посіб. /Н.В. Трусова, О.С. Пристемський, І.Є. Якушева, В.О. Терновський. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 328 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи сучасної концепції інвестиційною аналізу, обґрунтовується методологічна база, методи і підходи до оцінки ключових параметрів планування бізнес-проектів.

Посібник розрахований на здобувачів економічних спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», широке коло науковців, органів управління галузевою напряму, територіальних громад, аспірантів, фінансових аналітиків, менеджерів, бухгалтерів, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів.

Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л.П.

Берегова Г.Д. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.Д. Берегова, А.І. Дробітько, Л.П. Дубовик; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : Айлант, 2019. - 214 с.

Навчальний посібник «Основи наукових досліджень» розраховано ми висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень здобувачами вищої освіти, як у процесі навчання у закладі вищої освіти, так і на практиці.

Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності.

Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, магістрантів, всіх хто цікавиться науковими дослідженнями.