ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Деканат

 

ауд. 201 корпусу ГМФ ХДАУ

е-mail: bgmf_ksau (@) ukr.net

Положення про факультет водного господарства, будівництва та землеустрою  

Артюшенко Валерій Васильович

декан факультету водного господарства, будівництва та землеустрою,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент,

Заслужений працівник сільського господарства України

Волошин Микола Миколайович

помічник декана з навчальної роботи факультету водного господарства, будівництва та землеустрою,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерія та водних технологій

Ладичук Дмитро Олександрович

помічник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету водного господарства, будівництва та землеустрою,

кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри гідротехнічного будівництва водної інженерії та водних технологій

Сакара Олег Юрійович

помічник декана з виховної роботи факультету водного господарства, будівництва та землеустрою,

асистент кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін
Корінь Олена Василівна

відповідальна за профорієнтаційну роботу на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою,

голова профбюро факультету водного господарства, будівництва та землеустрою,

старший викладач кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін

Гідромеліоративний факультет в Херсонському сільськогосподарському інституті було відкрито в 1964 році на базі кафедри меліорацій, яка існувала на агрономічному факультеті інституту з 1954 року. Організатором і засновником гідромеліоративного факультету був доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошніков.

В 60-х роках минулого сторіччя Південь України став об’єктом створення зони зрошуваного землеробства завдяки будівництву Каховської зрошувальної системи та Північно - Кримського каналу.

Гідромеліоративний факультет в 1969 році проводить перший випуск інженерів – гідротехніків денного відділення.

Разом з будівництвом та експлуатацією зрошувальних мереж з’явилась необхідність розбудови в сільській місцевості житла, громадських об’єктів та іншої інфраструктури. Тому в 1974 році в Херсонському сільськогосподарському інституті розпочато підготовку інженерів – будівельників.

За час існування на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування підготовлено більше 8,5 тисяч висококваліфікованих інженерів для водогосподарського та будівельного комплексів України.

Створення нової системи земельних відносин на основі приватної власності на землю, забезпечення рівності прав власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави та гарантій прав на землю стали ключовим моментом аграрної реформи. Здійснення земельної реформи пов'язано зі збільшенням кількості землекористувачів і землевласників, виконанням великої кількості земельно-кадастрових робіт, технічних розрахунків, виготовленням картографічного матеріалу, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації землеволодінь та землекористувань. Виникла потреба у розв'язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни землі, умов оренди і застави, плати за землю. У зв’язку з нестачею висококваліфікованих фахівців на будівельно-гідромеліоративному факультеті у 2011 році відкрито підготовку фахівців-бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія  та землеустрій».

З 1 вересня 2013 року у зв’язку з відкриттям нового напряму підготовки фахівців назву факультету змінено на "Факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування".

На теперішній час факультет готує фахівців галузі «Будівництво та архітектура» (шифр галузі 0601) за двома напрямами:

1. «Гідротехніка (водні ресурси)»
Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікації:
6.060103 – бакалавр, технолог – гідротехнік;
7.06010301 – спеціаліст, інженер-гідротехнік, спеціальність «Гідромеліорація»;
8.06010301 – магістр, інженер-гідротехнік, дослідник, спеціальність «Гідромеліорація».
Спеціалізації спеціальності «Гідромеліорація»:

  1. Проектування і будівництво гідромеліоративних систем;
  2. Експлуатація та автоматизація гідромеліоративних систем;
  3. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення;
  4. Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами;
  5. Економіка і організація водного господарства;
  6. Землевпорядкування на меліорованих землях.

2.«Будівництво»
Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікації:
6.060101 – бакалавр, фахівець з будівництва;
7.06010101 – спеціаліст, інженер-будівельник,спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»;
8.06010101 – магістр, інженер-будівельник, дослідник, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».
Спеціалізації спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»:

  1. Реконструкція будівель та споруд;
  2. Сільськогосподарське будівництво.

та фахівців галузі «Геодезія та землеустрій» (шифр галузі 0801) за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Освітньо-кваліфікаційні рівень – бакалавр.

На підставі ліцензії АВ №552940 від 06.07.2012р. ліцензований обсяг прийому за напрямом підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» становить 135 осіб на денну та заочну форми навчання, за напрямом підготовки «Будівництво» - 120 осіб на денну та заочну форми навчання, за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» - 30 осіб на денну форму навчання.

Науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу (свідоцтво про атестацію №РЧ – 0065/2010 від 09.08.2010 року)

 

Шапошніков Донат Григорович
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник вищої школи України

В перші роки існування гідромеліоративного факультету під керівництвом професора Шапошнікова Доната Григоровича була створена проблемна науково-дослідна лабораторія рисосіяння на півдні України.

Професор Шапошніков Д.Г. разом із своїми учнями розробили гідромеліоративні та агротехнічні засади розвитку зрошення на півдні України та рисосіяння в Херсонській і Кримській областях. Значний вклад в розвиток меліорації і водного господарства на півдні України внесли професори, доктори наук Горюнов М.С., Тупіцин Б.А., Золотун В.П., Беспалов М.Ф., Ігнатенко М.Г., доценти, кандидати наук Марюшин П.А., Ісаєв О.А., Філіпов М.Й., Маковський В.Й., Трофімов І.І., Савчук В.П., Рудь А.М., Асатрян В.Т. та інші.

В теперішній час науково-дослідна лабораторія рисосіяння переросла в Проблемну науково-дослідну лабораторію еколого-меліоративного моніторингу ім. професора Д.Г. Шапошнікова, яку очолює кандидат сільськогосподарських наук, професор Морозов В.В.

Проблемною науково-дослідною лабораторією еколого-меліоративного моніторінгу, разом з вченими Інституту рису Української академії аграрних наук, розроблена і впроваджена в гідромеліоративну практику унікальна науково-технічна розробка - ресурсозберігаюча закрита чекова зрошувальна система к.т.н. В.И.Маковського (ЗЧОС-М) з оборотним циклом водовикористання і повною утилізацією дренажно-скидних вод та технологію вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

Міжнародні зв’язки факультету

З 2001 року факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування приймає участь у розробці та впровадженні міжнародних науково-технічних проектів: «Земельна реформа та ринок землі в Україні», «Геоінформаційні системи в аграрних університетах». Ці проекти виконуються у співдружності Херсонським державним аграрним університетом за міжнародною програмою «Tempus Project CD_JEP 25215-2004» та «Tempus Tasis, JEP – 27247-2006)». Європейськими партнерами університету з цих проектів є Швеція, Шотландія та Франція.


1. 2006-2010рр.

Сводная программа НИР стран СНГ (Беларусь, Россия, Молдова, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Киргизия), а также Болгарии по разработке научно - обоснованных  норм водопотребления и водоотведения в отраслях агропромышленного комплекса;

2. 14.03.2008р.

Меморандум про співробітництво в реалізації і міжнародного проекту Tempus-Tacis «ICT based learning and personal development services for students (CLIP), щодо створення єдиного університетського освітньо-інформаційного проекту в Херсонському районі. (Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Херсонський державний аграрний університет);

3. 22.10.2009р.

Соглашение о сотрудничестве между Херсонским государственным аграрным университетом и Консорциумом Польско-Украинской Хозяйственной Палаты, группы Коммерциализации Инноваций Федерации Научно-технических Ассоциаций Польши, а также Платформой Бизнес Интеграции Польша-Украина;

4. 18.03.2009р.

Договор о научно-техническом содружестве между Херсонским государственным аграрным университетом Министерства аграрной политики (Украина, г. Херсон) и УП «Научно-исследовательский институт строительных материалов» Министерства архитектуры и строительства (Республика Беларусь, г. Минск);

5. 2010-2030рр.

Договір про співробітництво від 20.11.2010 с Нижегородским государственным инженерно-экономическим институтом.

Кафедри факультету водного господарства, будівництва та землеустрою

1. Кафедра будівництва - Чеканович Мечислав Геннадійович - завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України.

2. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій - Шапоринська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри,  кандидат сільськогосподарських  наук, доцент.

3. Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру - Дудяк Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

4. Кафедра науки про Землю - Бабушкіна Руслана Олександрівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії.

5. Кафедра фізики та загальноінженерних дисциплін - Кияновський Олександр Мойсейович – кандидат хімічних наук, доцент.

Тел: 41-70-54, 41-49-50
Деканат: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.